Hotline: 0945 589 666

Cách trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

(5/5) - 66 bình chọn.
24/09/2021 134

   

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là một khoản mục quan trọng trên Bảng cân đối kế toán. Nó thể hiện tích lũy lợi nhuận của Doanh nghiệp qua các năm và tình hình phân phối các lợi nhuận đó. Qua bài viết này, Thành Nam sẽ hướng dẫn bạn đọc : Cách trích lập các Quỹ từ Lợi nhuận sau thuế và Một số quy định cần biết về việc trích lập các quỹ.

Các bạn có thể tham khảo thêm về: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là gì?

1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là gì?

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tiếng Anh : Undistributed profit after tax

Theo thông tư 200/2014/TT-BTC:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là tài khoản dùng để phản ánh kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của doanh nghiệp.

Trên Bảng Cân đối kế toán, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được trình bày ở Mã số 421.

2. Điều kiện được trích lập các quỹ từ Lợi nhuận sau thuế:

Để được trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế, Công ty phải thỏa mãn các điều kiện sau đây:

Đối với Công ty TNHH

Theo điều 69 Luật Doanh nghiệp năm 2020:

Điều 69. Điều kiện để chia lợi nhuận

Công ty chỉ được chia lợi nhuận cho các thành viên sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật, bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn trả sau khi chia lợi nhuận.

Đối với Công ty Cổ phần.

Theo Khoản 2, Điều 135 Luật Doanh nghiệp năm 2020:

2. Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty. Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

b) Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

c) Ngay sau khi trả hết số cổ tức, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

Theo đó, Công ty Cổ phần phải hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật, sau đó mới được trích lập các quỹ và bù đắp lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Các trích lập các quỹ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:

Việc trích lập các quỹ từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của doanh nghiệp phải đảm bảo rõ ràng, rành mạch và theo đúng chính sách tài chính hiện hành.

Doanh nghiệp phải theo dõi chi tiết theo phân chia lợi nhuận trích lập các quỹ của doanh nghiệp.

Nguyên tắc Trích lập các quỹ từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Bù lỗ của các năm trước khi số lỗ đó đã hết hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế. (nếu còn đủ điều kiện bù)

- Chia lãi cho các thành viên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng (nếu có);

- Trích lập các quỹ đặc biệt từ lợi nhuận sau thuế theo tỷ lệ đã được nhà nước quy định đối với công ty đặc thù mà pháp luật quy định phải trích lập;

- Số còn lại sau khi lập các quỹ quy định tại điểm nêu ra trong đây được phân phối theo tỷ lệ giữa vốn nhà nước đầu tư tại công ty và vốn công ty tự huy động bình quân trong năm.

+ Trích tối đa 30% vào quỹ đầu tư phát triển của công ty;

+ Trích tối đa 5% lập quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty. Mức trích một năm không vượt quá 500 triệu đồng (đối với công ty có Hội đồng quản trị), 200 triệu đồng (đối với công ty không có Hội đồng quản trị) với điều kiện tỷ suất lợi nhuận thực hiện trước thuế trên vốn nhà nước tại công ty phải bằng hoặc lớn hơn tỷ suất lợi nhuận kế hoạch;

+ Còn lại phân phối vào quỹ khen thưởng, phúc lợi của công ty.

3. Cách hạch toán Trích các quỹ từ Lợi nhuận sau thuế

a) Khi có quyết định hoặc thông báo trả cổ tức, lợi nhuận được chia cho các chủ sở hữu, ghi:

Nợ TK 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3388).

Khi trả tiền cổ tức, lợi nhuận, ghi:

Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3388)

Có các TK 111, 112,... (số tiền thực trả).

b) Trường hợp Công ty cổ phần trả cổ tức bằng cổ phiếu (phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối) ghi:

Nợ TK 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Có TK 4111- Vốn góp của chủ sở hữu (mệnh giá)

Có TK 4112 - Thặng dư vốn cổ phần (số chênh lêch giữa giá phát hành cao hơn mệnh giá) (nếu có).

c) Khi trích quỹ lợi nhuận sau thuế từ kết quả hoạt động kinh doanh (phần lợi nhuận để lại của doanh nghiệp), ghi:

Nợ TK 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Có TK 414 - Quỹ đầu tư phát triển.

Có TK 418 - Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

Có TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3531, 3532, 3534).

 

Qua bài viết này, Thành Nam đã hướng dẫn bạn đọc cùng tìm hiểu: Cách trích lập các Quỹ từ Lợi nhuận sau thuế và Một số quy định cần biết về việc trích lập các quỹ.

Nếu các bạn đọc có câu hỏi gì, hãy để ở dưới phần bình luận, đội ngũ chuyên gia của Thành Nam luôn sẵn sàng để hỗ trợ, giải đáp mọi thắc mắc từ phía độc giả.

Dịch vụ Kiểm toán - Dịch vụ Kế toán - Công ty Kiểm toán Đất Việt - Chi nhánh Thành Nam
Bài viết liên quan

0945 589 666

Chat Zalo