Hotline: 0945 589 666
Danh sách kiểm toán viên hành nghề đã được cấp giấy chứng nhận mới nhất từ Bộ Tài chính

Danh sách kiểm toán viên hành nghề mới nhất đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán bởi Bộ tài chính được công khai định kỳ trên trang Web chính thức của Bộ tài chính. Kiểm toán Thành Nam sẽ chia sẻ với các bạn độc trong bài viết dưới đây.

Xem thêm
Khiếu nại, Tố cáo và Xử lý vi phạm trong Hoạt động Kiểm toán Nhà nước

Luật Kiểm toán nhà nước 2015 với nhiều quy định về chức năng, nhiệm vụ của kiểm toán nhà nước; kiểm toán viên nhà nước và cộng tác viên kiểm toán nhà nước; hoạt động kiểm toán nhà nước; quyền và nghĩa vụ của đơn vị được KTNN,..được ban hành ngày 24/06/2015. Trong đó có nêu rõ về Khiếu nại, Tố cáo và Xử lý vi phạm trong Hoạt động Kiểm toán Nhà nước.

Xem thêm
Trách nhiệm của Cơ quan, Tổ chức, Cá nhân đối với Hoạt động Kiểm toán Nhà nước

Luật Kiểm toán nhà nước 2015 với nhiều quy định về chức năng, nhiệm vụ của kiểm toán nhà nước; kiểm toán viên nhà nước và cộng tác viên kiểm toán nhà nước; hoạt động kiểm toán nhà nước; quyền và nghĩa vụ của đơn vị được KTNN,..được ban hành ngày 24/06/2015. Trong đó có nêu rõ về Trách nhiệm của Cơ quan, Tổ chức, Cá nhân đối với Hoạt động Kiểm toán Nhà nước.

Xem thêm
Hoạt động của Kiểm toán Nhà nước, Kinh phí, và chế độ đối với cán bộ công chức Kiểm toán nhà nước

Luật Kiểm toán nhà nước 2015 với nhiều quy định về chức năng, nhiệm vụ của kiểm toán nhà nước; kiểm toán viên nhà nước và cộng tác viên kiểm toán nhà nước; hoạt động kiểm toán nhà nước; quyền và nghĩa vụ của đơn vị được KTNN,..được ban hành ngày 24/06/2015. Trong đó có nêu rõ về Hoạt động của Kiểm toán Nhà nước, Kinh phí, và chế độ đối với cán bộ công chức Kiểm toán nhà nước

Xem thêm
Đơn vị được Kiểm toán là những cơ quan nào? Quyền và Nghĩa vụ của Đơn vị được Kiểm toán là gì?

Luật Kiểm toán nhà nước 2015 với nhiều quy định về chức năng, nhiệm vụ của kiểm toán nhà nước; kiểm toán viên nhà nước và cộng tác viên kiểm toán nhà nước; hoạt động kiểm toán nhà nước; quyền và nghĩa vụ của đơn vị được KTNN,..được ban hành ngày 24/06/2015. Trong đó có nêu rõ về Đơn vị được Kiểm toán là gì? Quyền và Nghĩa vụ của Đơn vị được Kiểm toán là gì?

Xem thêm
Hồ sơ của Kiểm toán Nhà nước, cách bảo quản, khai thác và Khi nào thì được hủy Hồ sơ Kiểm toán?

Luật Kiểm toán nhà nước 2015 với nhiều quy định về chức năng, nhiệm vụ của kiểm toán nhà nước; kiểm toán viên nhà nước và cộng tác viên kiểm toán nhà nước; hoạt động kiểm toán nhà nước; quyền và nghĩa vụ của đơn vị được KTNN,..được ban hành ngày 24/06/2015. Trong đó có nêu rõ về Hồ sơ của Kiểm toán Nhà nước và cách bảo quản, khai thác Hồ sơ Kiểm toán. Khi nào thì được hủy Hồ sơ Kiểm toán.

Xem thêm
Công khai kết quả kiểm toán nhà nước, Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước

Luật Kiểm toán nhà nước 2015 với nhiều quy định về chức năng, nhiệm vụ của kiểm toán nhà nước; kiểm toán viên nhà nước và cộng tác viên kiểm toán nhà nước; hoạt động kiểm toán nhà nước; quyền và nghĩa vụ của đơn vị được KTNN,..được ban hành ngày 24/06/2015. Trong đó có nêu rõ về Việc Công khai kết quả kiểm toán nhà nước, Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước.

Xem thêm
Các bước Quy trình của Kiểm toán Nhà nước là gì?

Luật Kiểm toán nhà nước 2015 với nhiều quy định về chức năng, nhiệm vụ của kiểm toán nhà nước; kiểm toán viên nhà nước và cộng tác viên kiểm toán nhà nước; hoạt động kiểm toán nhà nước; quyền và nghĩa vụ của đơn vị được KTNN,..được ban hành ngày 24/06/2015. Trong đó có nêu rõ về Các bước của Quy trình Kiểm toán Nhà nước: Từ giai đoạn Chuẩn bị Kiểm toán, Thực hiện Kiểm toán, và Kết luận Kiểm toán.

Xem thêm

0945 589 666

Chat Zalo
DMCA.com Protection Status