Hotline: 0945 589 666
Thanh tra lao động là ai? Nội dung và Quyền của Thanh tra lao động?

Thanh tra lao động là ai? Nội dung và Quyền của Thanh tra lao động? là các điểm được quy định tại Điều 214,215,216,217 trong Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 Năm 2019. Bộ luật Lao động 2019 (có hiệu lực vào ngày 01/01/2021) có một số điểm mới như từ 01/01/2021, không còn hợp đồng lao động theo thời vụ, cho phép người lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không cần báo trước trong một số trường hợp đặc biệt,...

Xem thêm
Nội dung và Thẩm quyền quản lý nhà nước về lao động

Nội dung và Thẩm quyền quản lý nhà nước về lao động là các điểm được quy định tại Điều 212, 213 trong Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 Năm 2019. Bộ luật Lao động 2019 (có hiệu lực vào ngày 01/01/2021) có một số điểm mới như từ 01/01/2021, không còn hợp đồng lao động theo thời vụ, cho phép người lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không cần báo trước trong một số trường hợp đặc biệt,...

Xem thêm
Đình công là gì? Khi nào người lao động có quyền đình công? và Các quy định liên quan

Đình công là gì? Khi nào người lao động có quyền đình công? và là các điểm được quy định tại Điều trong Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 Năm 2019. Bộ luật Lao động 2019 (có hiệu lực vào ngày 01/01/2021) có một số điểm mới như từ 01/01/2021, không còn hợp đồng lao động theo thời vụ, cho phép người lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không cần báo trước trong một số trường hợp đặc biệt,...Các quy định liên quan

Xem thêm
Thẩm quyền và trình tự giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích

Thẩm quyền và trình tự giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích là các điểm được quy định tại Điều trong Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 Năm 2019. Bộ luật Lao động 2019 (có hiệu lực vào ngày 01/01/2021) có một số điểm mới như từ 01/01/2021, không còn hợp đồng lao động theo thời vụ, cho phép người lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không cần báo trước trong một số trường hợp đặc biệt,...

Xem thêm
Thẩm quyền và trình tự giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền

Thẩm quyền và trình tự giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền là các điểm được quy định tại Điều 191,192,193,194 trong Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 Năm 2019. Bộ luật Lao động 2019 (có hiệu lực vào ngày 01/01/2021) có một số điểm mới như từ 01/01/2021, không còn hợp đồng lao động theo thời vụ, cho phép người lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không cần báo trước trong một số trường hợp đặc biệt,...

Xem thêm
Thẩm quyền và Trình tự Giải quyết Tranh chấp lao động cá nhân

Thẩm quyền và Trình tự Giải quyết Tranh chấp lao động cá nhân là các điểm được quy định tại Điều 187,188,189,190 trong Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 Năm 2019. Bộ luật Lao động 2019 (có hiệu lực vào ngày 01/01/2021) có một số điểm mới như từ 01/01/2021, không còn hợp đồng lao động theo thời vụ, cho phép người lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không cần báo trước trong một số trường hợp đặc biệt,...

Xem thêm
Quy định về Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở

Quy định về Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở là các điểm được quy định tại Điều 170 đến Điều 178 trong Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 Năm 2019. Bộ luật Lao động 2019 (có hiệu lực vào ngày 01/01/2021) có một số điểm mới như từ 01/01/2021, không còn hợp đồng lao động theo thời vụ, cho phép người lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không cần báo trước trong một số trường hợp đặc biệt,...

Xem thêm
Người lao động cao tuổi là ai? Quy định về sử dụng người lao động cao tuổi?

Người lao động cao tuổi là ai? Quy định về sử dụng người lao động cao tuổi? là các điểm được quy định tại Điều 148,149 trong Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 Năm 2019. Bộ luật Lao động 2019 (có hiệu lực vào ngày 01/01/2021) có một số điểm mới như từ 01/01/2021, không còn hợp đồng lao động theo thời vụ, cho phép người lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không cần báo trước trong một số trường hợp đặc biệt,...

Xem thêm
Các quy định khi Sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc

Các quy định khi Sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc là các điểm được quy định tại Điều 145 trong Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 Năm 2019. Bộ luật Lao động 2019 (có hiệu lực vào ngày 01/01/2021) có một số điểm mới như từ 01/01/2021, không còn hợp đồng lao động theo thời vụ, cho phép người lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không cần báo trước trong một số trường hợp đặc biệt,...

Xem thêm
Công việc và nơi làm việc cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi

Công việc và nơi làm việc cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi là các điểm được quy định tại Điều 147 trong Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 Năm 2019. Bộ luật Lao động 2019 (có hiệu lực vào ngày 01/01/2021) có một số điểm mới như từ 01/01/2021, không còn hợp đồng lao động theo thời vụ, cho phép người lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không cần báo trước trong một số trường hợp đặc biệt,...

Xem thêm
Lao động chưa thành niên là ai? Những Quy định riêng, Nguyên tắc đối với lao động chưa thành niên

Lao động chưa thành niên là ai? Những Quy định riêng đối với lao động chưa thành niên là các điểm được quy định tại Điều 143 đến Điều 147 trong Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 Năm 2019. Bộ luật Lao động 2019 (có hiệu lực vào ngày 01/01/2021) có một số điểm mới như từ 01/01/2021, không còn hợp đồng lao động theo thời vụ, cho phép người lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không cần báo trước trong một số trường hợp đặc biệt,...

Xem thêm

0945 589 666

Chat Zalo
DMCA.com Protection Status