Hotline: 0886856666

Hệ thống Văn bản Luật về Thuế Giá trị gia tăng mới nhất

(5/5) - 66 bình chọn.
21/11/2021 2525

 

Thuế Giá trị gia tăng là loại thuế gián thu phổ biến, đánh vào hầu hết các sản phẩm, dịch vụ có hiện nay.

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam sẽ Tổng hợp: Hệ thống Văn bản pháp luật về Thuế Giá trị gia tăng mới nhất (Update liên tục). Và các kiến thức về Thuế Giá trị gia tăng cần phải biết.

I. Tổng hợp Luật, Thông tư về Thuế Giá trị gia tăng mới nhất (Update liên tục)

STT

Số hiệu văn bản

Nội dung

Ngày hiệu lực

Luật

13/2008/QH12

Luật Thuế Giá trị gia tăng

01/01/2009

31/2013/QH13

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Giá trị gia tăng

01/01/2014

71/2014/QH13

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế

01/01/2015

106/2016/QH13

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế

01/07/2016

Nghị định

92/2013/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Giá trị gia tăng

13/08/2013

209/2013/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế Giá trị gia tăng

01/01/2014

91/2014/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định Quy định về thuế

15/11/2014

12/2015/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế

01/01/2015

100/2016/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế

01/07/2016

146/2017/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của chính phủ

01/02/2018

Thông tư

219/2013/TT-BTC

Hướng dẫn thi hành Luật Thuế Giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của chính phủ

01/01/2014

82/2018/TT-BTC

bãi bỏ nội dung ví dụ 37 Quy định tại điểm a.4 khoản 10 điều 7 thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013

15/10/2018

25/2018/TT-BTC

hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 của bộ tài chính, thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của bộ tài chính

01/05/2018

93/2017/TT-BTC

sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 điều 12 thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (đã được sửa đổi, bổ sung tại thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014) và bãi bỏ khoản 7 điều 11 thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của bộ tài chính

05/11/2017

173/2016/TT-BTC

sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất khoản 3 điều 15 thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của bộ tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của bộ tài chính)

15/12/2016

130/2016/TT-BTC

hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các thông tư về thuế

01/07/2016

99/2016/TT-BTC

hướng dẫn về quản lý hoàn Thuế Giá trị gia tăng

13/08/2016

26/2015/TT-BTC

hướng dẫn về Thuế Giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của bộ tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

01/01/2015

193/2015/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của bộ tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế Giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế Giá trị gia tăng

10/01/2016

151/2014/TT-BTC

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định Quy định về thuế

15/11/2014

119/2014/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011,­­ thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của bộ tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

01/09/2014

141/2013/TT-BTC

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2013 của chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Giá trị gia tăng

30/11/2013

Văn bản hợp nhất

16/VBHN-BTC

Hướng dẫn thi hành Luật Thuế Giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế Giá trị gia tăng

17/06/2015

01/VBHN-VPQH

Hợp nhất Thuế Giá trị gia tăng

28/04/2016

14/VBHN-BTC

Văn hợp nhất hướng dẫn thi hành Luật Thuế Giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế Giá trị gia tăng

09/05/2018

 

II. Các kiến thức về Thuế Giá trị gia tăng cần phải biết

Kiểm toán Thành Nam đã tổng hợp các kiến thức về Thuế Giá trị gia tăng cần phải biết, thông qua các bài viết dưới đây. Bạn đọc có thể tìm hiểu lần lượt theo thứ tự để có thể nắm vững được "Thuế Giá trị gia tăng" nhé:

 

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam đã Tổng hợp: Hệ thống Văn bản pháp luật về Thuế Giá trị gia tăng mới nhất (Update liên tục). Và các kiến thức về Thuế Giá trị gia tăng cần phải biết.

Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính - Dịch vụ Kế toán
Bài viết liên quan
Bài nổi bật
Bài viết gần đây
Tổng hợp văn bản pháp luật

0886856666

Chat Zalo