Hotline: 0945 589 666
Phương án sử dụng lao động là gì? Những nội dung phải có trên Phương án xử dụng lao động?

Phương án sử dụng lao động là gì? Những nội dung phải có trên Phương án sử dụng lao động? Trường hợp nào phải xây dựng phương án Sử dụng lao động là các điểm được quy định tại Điều 44 trong Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 Năm 2019. Bộ luật Lao động 2019 (có hiệu lực vào ngày 01/01/2021) có một số điểm mới như từ 01/01/2021, không còn hợp đồng lao động theo thời vụ, cho phép người lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không cần báo trước trong một số trường hợp đặc biệt,...

Xem thêm
Khiếu nại, Tố cáo và Xử lý vi phạm về Bảo hiểm xã hội

Khiếu nại, Tố cáo và Xử lý vi phạm về Bảo hiểm xã hội được quy định tại Điều 118 đến 122 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động;.... Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Xem thêm
Hồ sơ hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng đối với trường hợp đặc biệt

Hồ sơ hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng đối với người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp và người bị Tòa án tuyên bố mất tích trở về được quy định tại Điều Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân,.... Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Xem thêm
Hồ sơ hưởng Chế độ Tử tuất và Thời hạn Giải quyết

Hồ sơ hưởng Chế độ Tử tuất và Thời hạn Giải quyết được quy định tại Điều 111,112 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động;.... Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Xem thêm
Hồ sơ Hưởng Lương hưu, Hưởng Bảo hiểm xã hội một lần và Thời hạn Giải quyết

Hồ sơ Hưởng Lương hưu, Hưởng Bảo hiểm xã hội một lần và Thời hạn Giải quyết được quy định tại Điều 108,109,110 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động;.... Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Xem thêm
Hồ sơ hưởng Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và Thời hạn Giải quyết

Hồ sơ hưởng Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và Thời hạn Giải quyết được quy định tại Điều 104,105,106,107 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động;.... Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Xem thêm
Hồ sơ và Thời hạn hưởng chế độ ốm đau, thai sản

Hồ sơ và Thời hạn hưởng chế độ ốm đau, thai sản được quy định tại Điều 100,101,102,103 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động;.... Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Xem thêm
Sổ bảo hiểm là gì? Trình tự và Thủ tục tham gia Bảo hiểm xã hội, Đăng ký Sổ bảo hiểm

Sổ bảo hiểm là gì? Trình tự và Thủ tục tham gia Bảo hiểm xã hội, Đăng ký Sổ bảo hiểm được quy định tại Điều Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động;.... Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Xem thêm
Cơ quan Bảo hiểm xã hội là gì? Các tổ chức nào Quản lý Bảo hiểm xã hội?

Cơ quan Bảo hiểm xã hội là gì? Các tổ chức nào Quản lý Bảo hiểm xã hội? Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội được quy định tại Điều 93,94,95 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân.... Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Xem thêm
Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo Luật Bảo hiểm xã hội được quy định tại Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động;.... Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Xem thêm
Mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được quy định tại Điều 87 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động;.... Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Xem thêm
Mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được quy định tại Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động;.... Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Xem thêm

0945 589 666

Chat Zalo
DMCA.com Protection Status