Hotline: 0945 589 666

Mẫu Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành mới nhất theo Thông tư 10/2020/TT-BTC

(5/5) - 66 bình chọn.
15/11/2021 72

 

Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành được sử dụng khi Quyết toán dự án hoàn thành sử dụng Nguồn vốn Ngân sách nhà nước.

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam sẽ chia sẻ các quy định về Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, Mẫu Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành mới nhất theo Thông tư 10/2020/TT-BTC

Xem thêm: 

I. Quy định về Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

Theo Thông tư 10/2020/TT-BTC Quy định về Quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn Nhà nước

1. Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành phải xác định đầy đủ, chính xác các nội dung sau:

a) Nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án, chi tiết theo từng nguồn vốn đầu tư.

b) Tổng chi phí đầu tư đề nghị quyết toán, chi tiết theo cơ cấu (bồi thường hỗ trợ và tái định cư, xây dựng, thiết bị, quản lý dự án, tư vấn và các khoản chi phí khác).

c) Chi phí thiệt hại trong quá trình đầu tư.

d) Chi phí được phép không tính vào giá trị tài sản.

đ) Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư.

2. Quy định Biểu mẫu báo cáo quyết toán Dự án hoàn thành:

a) Đối với dự án, dự án thành phần, tiểu dự án hoàn thành, công trình, hạng mục công trình độc lập hoàn thành, dự án dừng thực hiện vĩnh viễn có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị được nghiệm thu gồm các Mẫu số: 01/QTDA, 02/QTDA, 03/QTDA, 04/QTDA, 05/QTDA, 06/QTDA, 07/QTDA, 08/QTDA kèm theo Thông tư 10/2020/TT-BTC.

b) Đối với dự án quy hoạch, dự án chuẩn bị đầu tư, dự án dừng thực hiện vĩnh viễn sử dụng nguồn vốn đầu tư của nhà nước, không có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị được nghiệm thu gồm các Mẫu số: 03/QTDA, 08/QTDA, 09/QTDA kèm theo Thông tư 10/2020/TT-BTC.

3. Đối với các dự án thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) quản lý: Hồ sơ quyết toán dự án đầu tư xây dựng công trình hoàn thành gồm các mẫu báo cáo quyết toán dự án hoàn thành kèm theo các văn bản pháp lý liên quan theo Mẫu số 14/QTDA và 15/QTDA (cách lập mẫu báo cáo quyết toán theo hướng dẫn tại Phụ lục số I ban hành kèm theo Thông tư 10/2020/TT-BTC).

II. Mẫu Báo cáo Quyết toán dự án hoàn thành:

Tải Mẫu Báo cáo Quyết toán dự án hoàn thành: Mẫu số 09/QTDA: TẠI ĐÂY

Mẫu số: 09/QTDA

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính)

CHỦ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

…………, ngày … tháng … năm…..

 

BÁO CÁO

Quyết toán dự án hoàn thành

Của Dự án:……………………………..

(Dùng cho dự án Quy hoạch, Chuẩn bị đầu tư và dự án bị dừng thực hiện vĩnh viễn)

I. Văn bản pháp lý:

Số TT

Tên văn bản

Ký kiệu văn bản; ngày ban hành

Tên cơ quan duyệt (ban hành)

Tổng giá trị phê duyệt (nếu có)

1

2

3

4

5

I

Hồ sơ pháp lý

 

 

 

 

- Quyết định phê duyệt dự án, dự toán

 

 

 

 

- Chủ trương lập quy hoạch hoặc chuẩn bị đầu tư dự án

 

 

 

 

- Văn bản phê duyệt đề cương (đối với dự án quy hoạch)

 

 

 

 

- Văn bản phê duyệt dự toán chi phí

 

 

 

 

- Văn bản phê duyệt dự án (nhiệm vụ) quy hoạch hoặc chuẩn bị đầu tư

 

 

 

 

- Văn bản cho phép hủy bỏ hoặc dừng thực hiện vĩnh viễn

 

 

 

 

- Các văn bản khác có liên quan

 

 

 

 

…..

 

 

 

II

Hợp đồng

 

 

 

1

...

 

 

 

...

...

 

 

 

III

Kết luận của cơ quan Thanh tra, Kiểm toán nhà nước, kiểm tra, kết quả điều tra của các cơ quan pháp luật (trường hợp không có thì phải ghi rõ là không có)

 

 

 

1

 

 

 

 

...

 

 

 

 

II. Thc hiện đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nguồn vốn đầu tư

Được duyệt

Thực hiện

Ghi chú

1

2

3

4

Tổng số

 

 

 

1. Nguồn vốn đầu tư công:

 

 

 

1.2. Vốn NSNN

 

 

 

1.2. Vốn đầu tư công khác

 

 

 

2. Nguồn vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh

 

 

 

3. Nguồn vốn vay được bảo đảm bằng tài sản của nhà nước

 

 

 

4. Nguồn vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước

 

 

 

5. Nguồn vốn khác (nếu có)

 

 

 

2. Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán:

Đơn vị: đồng

Nội dung chi phí

Dự toán được duyệt

Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán

Tăng (+)
Giảm (-)

1

2

3

4

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

3. Số lượng, giá trị tài sản cố định hình thành sau đầu tư, tên đơn vị tiếp nhận quản lý và sử dụng tài sản (nếu có):

III. Thuyết minh báo cáo quyết toán:

1 .Tình hình thực hiện:

- Thuận lợi, khó khăn

- Những thay đổi nội dung của dự án so với chủ trương được duyệt.

2. Nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện dự án:

- Chấp hành trình tự thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng của nhà nước

- Công tác quản lý vốn và tài sản trong quá trình đầu tư

3. Kiến nghị:

Kiến nghị về việc giải quyết các vướng mắc, tồn tại của dự án

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

………,ngày... tháng... năm....
CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam sẽ chia sẻ các quy định về Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, Mẫu Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành mới nhất theo Thông tư 10/2020/TT-BTC

 

Xem thêm: 

Dịch vụ Kiểm toán - Dịch vụ Kế toán - Công ty Kiểm toán Đất Việt - Chi nhánh Thành Nam
Bài viết liên quan

0945 589 666

Chat Zalo