Hotline: 0886856666

Mẫu Sổ Nhật ký bán hàng và cách lập

(6/5) - 66 bình chọn.
20/12/2021 1677

  

Mẫu Sổ nhật ký bán hàng được ban hành tại Phục lục IV Kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam sẽ chia sẻ đến bạn đọc: Mẫu Sổ nhật ký bán hàng mới nhất và Cách lập.

1. Nội dung Sổ nhật ký bán hàng:

Nội dung của Sổ nhật ký mua hàng:  Là Sổ Nhật ký đặc biệt dùng để ghi chép các nghiệp vụ bán hàng của doanh nghiệp như: Bán hàng hoá, bán thành phẩm, bán dịch vụ.

2. Mẫu Sổ nhật ký bán hàng:

Tải Mẫu Sổ nhật ký bán hàng theo Thông tư 200: TẠI ĐÂY

Đơn vị:……………………

Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S03a4-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Sổ nhật ký bán hàng

Năm...

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Phải thu từ người mua (Ghi Nợ)

Ghi Có tài khoản doanh thu

Số hiệu

Ngày tháng

Hàng

hoá

Thành phẩm

Dịch vụ

A

B

C

D

1

2

3

4

Số trang trước chuyển sang

Cộng chuyển sang trang sau

  - Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …

  - Ngày mở sổ:…

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

3. Cách lập Mẫu Sổ nhật ký bán hàng:

- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.

- Cột B, C: Ghi số hiệu và ngày, tháng lập của chứng từ dùng làm căn cứ ghi sổ.

- Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ phát sinh của chứng từ kế toán.

- Cột 1: Ghi số tiền phải thu từ người mua theo doanh thu bán hàng.

- Cột 2, 3, 4: Mở theo yêu cầu của doanh nghiệp để ghi doanh thu theo từng loại nghiệp vụ: Bán hàng hoá, bán thành phẩm, bán bất động sản đầu tư, cung cấp dịch vụ... Trường hợp doanh nghiệp mở sổ này cho từng loại doanh thu: Bán hàng hoá, bán thành phẩm, bán bất động sản đầu tư, cung cấp dịch vụ... thì các cột này có thể dùng để ghi chi tiết cho từng loại hàng hoá, thành phẩm, bất động sản đầu tư, dịch vụ. Trường hợp không cần thiết, doanh nghiệp có thể gộp 3 cột này thành 1 cột để ghi doanh thu bán hàng chung.

Cuối trang sổ, cộng số luỹ kế để chuyển sang trang sau. Đầu trang sổ, ghi số cộng trang trước chuyển sang.

Doanh nghiệp có thể mở một hoặc một số sổ Nhật ký đặc biệt như đã nêu trên để ghi chép. Trường hợp cần mở thêm các sổ Nhật ký đặc biệt khác phải tuân theo các nguyên tắc mở sổ và ghi sổ đã quy định.

 

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam đã chia sẻ đến bạn đọc: Mẫu Sổ nhật ký bán hàng mới nhất và Cách lập.

Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính - Dịch vụ Kế toán
Bài viết liên quan
Bài nổi bật
Bài viết gần đây
Tổng hợp văn bản pháp luật

0886856666

Chat Zalo