Hotline: 0886856666

Mẫu Sổ đăng ký Chứng từ ghi sổ và cách lập

(5/5) - 66 bình chọn.
14/12/2021 1071

 

Mẫu Sổ đăng ký Chứng từ ghi sổ được quy định tại Danh mục và Mẫu sổ Kế toán trong Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam sẽ chia sẻ đến bạn đọc: Mẫu Sổ đăng ký Chứng từ ghi sổ mới nhất và Cách lập. Tải Mẫu Sổ đăng ký Chứng từ ghi sổ mới nhất.

1. Nội dung Mẫu Sổ đăng ký Chứng từ ghi sổ:

Nội dung của Chứng từ ghi sổ: Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian (Nhật ký). Sổ này vừa dùng để đăng ký các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, quản lý chứng từ ghi sổ, vừa để kiểm tra, đối chiếu số liệu với Bảng Cân đối số phát sinh.

2. Mẫu Sổ đăng ký Chứng từ ghi sổ:

Tải Mẫu Sổ đăng ký Chứng từ ghi sổ theo Thông tư 200TẠI ĐÂY

Đơn vị:……………………

Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S02b-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Sổ đăng ký Chứng từ ghi sổ

Năm ....

Chứng từ ghi sổ

Số tiền

Chứng từ ghi sổ

Số tiền

Số hiệu

Ngày, tháng

Số hiệu

Ngày, tháng

A

B

1

A

B

1

- Cộng tháng

- Cộng luỹ kế từ đầu quý

- Cộng tháng

- Cộng luỹ kế từ đầu quý

- Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …

- Ngày mở sổ:…

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

3. Cách lập Mẫu Sổ đăng ký Chứng từ ghi sổ:

Cột A: Ghi số hiệu của Chứng từ ghi sổ.

Cột B: Ghi ngày, tháng lập Chứng từ ghi sổ.

Cột 1: Ghi số tiền của Chứng từ ghi sổ.

Cuối trang sổ phải cộng số luỹ kế để chuyển sang trang sau.

Đầu trang sổ phải ghi số cộng trang trước chuyển sang.

Cuối tháng, cuối năm, kế toán cộng tổng số tiền phát sinh trên Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ, lấy số liệu đối chiếu với Bảng Cân đối số phát sinh

 

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam đã chia sẻ đến bạn đọc: Mẫu Sổ đăng ký Chứng từ ghi sổ mới nhất và Cách lập. Tải Mẫu Sổ đăng ký Chứng từ ghi sổ mới nhất.

Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính - Dịch vụ Kế toán
Bài viết liên quan
Bài nổi bật
Bài viết gần đây
Tổng hợp văn bản pháp luật

0886856666

Chat Zalo