Hotline: 0945589666

Mẫu Bảng kê vàng tiền tệ mới nhất và Cách lập

(5/5) - 66 bình chọn.
06/12/2021 173

 

Mẫu Bảng kê vàng tiền tệ được quy định tại Danh mục và Biểu mẫu Chứng từ Kế toán trong Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam sẽ chia sẻ đến bạn đọc: Mẫu Bảng kê vàng tiền tệ mới nhất và Cách lập. Tải mẫu Bảng kê vàng tiền tệ mới nhất.

1. Mục đích mẫu Bảng kê vàng tiền tệ

Mục đích của mẫu Bảng kê vàng tiền tệ: dùng để liệt kê só vàng tiền tệ của đơn vị, nhằm quản lý chặt chẽ, chính xác các loại vàng tiền tệ có tại đơn vị và làm căn cứ cùng với chứng từ gốc để lập phiếu thu, chi quỹ.

2. Mẫu Bảng kê vàng tiền tệ

Tải mẫu Bảng kê vàng tiền tệ theo Thông tư200: TẠI ĐÂY

Đơn vị:...................

Mẫu số 07 - TT

Bộ phận:................

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

              Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ VÀNG TIỀN TỆ

(Đính kèm phiếu ..................................                                        Quyển số:...............

Ngày .......tháng .........năm ............)                                                         Số:...............

STT

Tên, loại, qui cách

phẩm chất

Đơn vị

tính

Số

lượng

Đơn

giá

Thành

tiền

Ghi

chú

A

B

C

1

2

3

D

Cộng

x

x

x

Ngày.......tháng......năm ......

Kế toán trưởng

Người nộp (nhận)

Thủ quỹ

Người kiểm nghiệm

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

3. Cách lập mẫu Bảng kê vàng tiền tệ 

Cột A, B: Ghi số thứ tự và tên, loại, qui cách, phẩm chất của vàngtiền tệ...

          Cột C: Ghi đơn vị tính: gam, chỉ, Kg.

          Cột 1: Ghi số lượng của từng loại.

          Cột 2: Ghi đơn giá của từng loại. 

          Cột 3: Bằng cột 1 nhân ( x ) cột 2.

          Ghi chú: Khi cần thiết, tại cột B có thể ghi rõ ký hiệu của loại vàngtiền tệ...

          Bảng kê do người đứng ra kiểm nghiệm lập thành 2 liên, 1 liên đính kèm với. phiếu thu (chi) chuyển cho thủ quỹ để làm thủ tục nhập hoặc xuất quỹ và 1 liên giao cho người nộp (hoặc nhận).

          Bảng kê phải có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên như qui định.

 

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam đã chia sẻ đến bạn đọc: Mẫu Bảng kê vàng tiền tệ mới nhất và Cách lập.

Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính - Dịch vụ Kế toán
Bài viết liên quan
Bài nổi bật
Bài viết gần đây
Tổng hợp văn bản pháp luật

0945589666

Chat Zalo