Hotline: 0886856666

Mẫu 08/UQ-QTT-TNCN - Giấy uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo Thông tư 80/2021/TT-BTC

(5/5) - 66 bình chọn.
08/01/2022 16715

 

Mẫu 08/UQ-QTT-TNCN - Giấy uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân được đính kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều Luật Quản lý Thuế.

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam sẽ chia sẻ đến bạn đọc: Mẫu 08/UQ-QTT-TNCN - Giấy uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất theo Thông tư 80/2021/TT-BTC. Tải Mẫu 08/UQ-QTT-TNCN - Giấy uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất.

1. Mẫu 08/UQ-QTT-TNCN - Giấy uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Mẫu 08/UQ-QTT-TNCN - Giấy uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất theo Thông tư 80/2021/TT-BTC:

Mẫu 08/UQ-QTT-TNCN - Giấy uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất theo Thông tư 80/2021/TT-BTC:

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                                                                                

GIẤY UỶ QUYỀN

QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Năm ..........

Tên tôi là: ……………………………………………………………..

Mã số thuế: ……………………………………………………..…….

Năm ............... tôi thuộc diện ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân thuộc một trong các trường hợp sau :

Mẫu 08/UQ-QTT-TNCN - Giấy uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất theo Thông tư 80/2021/TT-BTC: (1) Tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị .................................... và thực tế tại thời điểm quyết toán thuế thu nhập cá nhân tôi đang làm việc tại Công ty/đơn vị đó;

Mẫu 08/UQ-QTT-TNCN - Giấy uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất theo Thông tư 80/2021/TT-BTC: (2) Tôi thuộc diện được điều chuyển từ Công ty/đơn vị ................................. (Công ty/đơn vị cũ) đến Công ty/đơn vị .................................... (Công ty/đơn vị mới) do sáp nhập/ hợp nhất/chia/tách/chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và 2 Công ty/đơn vị này trong cùng một hệ thống;

Mẫu 08/UQ-QTT-TNCN - Giấy uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất theo Thông tư 80/2021/TT-BTC: (3) Tôi có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị………………...  và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng /tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ tại nguồn và không có nhu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập vãng lai.

 Đề nghị Công ty/đơn vị ................................................................................... ................................................................................(Mã số thuế:………………….) thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm ........... với cơ quan thuế.

Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi không thuộc được ủy quyền quyết toán thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

......, ngày ....... tháng ....... năm .......

                                        NGƯỜI UỶ QUYỀN

                                     (Ký, ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú : Trường hợp nhiều người lao động tại cùng tổ chức trả thu nhập có ủy quyền quyết toán cho tổ chức đó thì lập mẫu này kèm theo Danh sách ủy quyền quyết toán thuế TNCN  bao gồm các thông tin : Họ và tên, Mã số thuế, trường hợp được ủy quyền (1) (2) (3) nêu trên, Ký tên .


2. Tải Mẫu 08/UQ-QTT-TNCN - Giấy uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Tải Mẫu 08/UQ-QTT-TNCN - Giấy uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất theo Thông tư 80/2021/TT-BTC: TẠI ĐÂY

 

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam đã chia sẻ đến bạn đọc: Mẫu 08/UQ-QTT-TNCN - Giấy uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất theo Thông tư 80/2021/TT-BTC. Tải Mẫu 08/UQ-QTT-TNCN - Giấy uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất.

Nếu các bạn có thắc mắc, xin để lại bình luận xuống bên dưới, đội ngũ chuyên gia của Kiểm toán Thành Nam luôn sẵn sàng giải đáp.

Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính - Dịch vụ Kế toán
Bài viết liên quan
Bài nổi bật
Bài viết gần đây
Tổng hợp văn bản pháp luật

0886856666

Chat Zalo