Hotline: 0886856666

Mẫu Biên bản họp Hội đồng Thành viên và các Quy định liên quan

(5/5) - 66 bình chọn.
19/08/2021 917
Download

 

Biên bản họp Hội đồng Thành viên và các Quy định liên quan là các điểm được quy định tại Điều 60 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 năm 2020, chính thức có hiệu lực từ 01/01/2021, đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020, trong đó có một số điểm mới nổi bật như: Thay đổi khái niệm về doanh nghiệp nhà nước, Bỏ quy định về thông báo mẫu dấu doanh nghiệp trước khi sử dụng, Bổ sung thêm đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp,...

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam sẽ chia sẻ đến bạn đọc: Các quy định về Biên bản họp hội đồng thành viên, Mẫu Biên bản họp hội đồng thành viên mới nhất.

I. Biên bản họp Hội đồng thành viên

1. Cuộc họp Hội đồng thành viên phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác.

Biên bản họp Hội đồng thành viên phải thông qua ngay trước khi kết thúc cuộc họp.

2. Biên bản phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Thời gian và địa điểm họp; mục đích, chương trình họp;

b) Họ, tên, tỷ lệ phần vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện theo ủy quyền dự họp; họ, tên, tỷ lệ phần vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện theo ủy quyền của thành viên không dự họp;

c) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết; tóm tắt ý kiến phát biểu của thành viên về từng vấn đề thảo luận;

d) Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ, không hợp lệ; tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết;

đ) Các quyết định được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết tương ứng;

e) Họ, tên, chữ ký và nội dung ý kiến của người dự họp không đồng ý thông qua biên bản họp (nếu có);

g) Họ, tên, chữ ký của người ghi biên bản và chủ tọa cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng thành viên tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 2 Điều này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng thành viên.

II. Mẫu Biên bản họp Hội đồng thành viên:

 

 

CÔNG TY TNHH (1) ......
Số: ……………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………, ngày ……. tháng ……… năm ………..

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH (1) ......
(V/v: (2)  ……………………………………………….)

Hôm nay, vào hồi ……….., tại ………………………………………………..

A. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên Công ty: Công ty TNHH …………………………………………………….

Giấy phép đăng ký kinh doanh số: (3) .................... do Sở kế hoạch và đầu tư ................ đăng ký lần đầu ngày .............................................................................

Trụ sở công ty: ........................................................................................................

Người đại diện theo pháp luật Bà ................... – Chức vụ: ....................................

B. MỤC ĐÍCH TỔ CHỨC CUỘC HỌP

 Hôm nay, hội đồng thành viên Công ty TNHH XXX tiến hành phiên họp nhằm thảo luận và thông qua việc (2)  ………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

C. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các thành viên có mặt:

STT

Tên thành viên

Giá trị phần vốn góp (VND)

Tỷ lệ (%)

1

2

2. Các thành viên vắng mặt: Không

D. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng thành viên công ty tiến hành phiên họp nhằm thảo luận và thông qua việc …………………………………………………………………………………………., đã thống nhất một số điều với nội dung như sau: (4)

1. ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

3. Biểu quyết

Tán thành: ……… % (tương đương ……….. % trên tổng số vốn điều lệ)

Không tán thành: Không (tương đương 0% trên tổng số vốn điều lệ)

4. Biên bản này đã được các thành viên Hội đồng thành viên nhất trí thông qua tại cuộc họp HĐTV Công ty, phù hợp với quy định tại điều lệ của Công ty, có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Biên bản này được lập thành …….. (……) bản chính có giá trị pháp lý như nhau.

CÁC THÀNH VIÊN TRONG HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÙNG KÝ TÊN

           GIÁM ĐỐC                                                    THƯ KÝ CUỘC HỌP

     (Ký tên và đóng dấu)                                                (ký, ghi rõ họ tên)

THÀNH VIÊN THAM GIA

Ghi chú

(1) Tên công ty. Ghi rõ là công ty TNHH 1 thành viên hay công ty TNHH 2 thành viên

(2) Nêu rõ lý do để tổ chức cuộc họp này

(3) Ghi theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Thường sẽ có số đăng ký, ngày tháng đăng ký, nếu có đăng ký thay đổi thì ghi số lần thay đổi và ngày tháng năm thay đổi.

(4) Những nội dung đã thống nhất:

- Ủy quyền cho ai đứng ra ký kết các giấy tờ

- Có đồng ý với nội dung cuộc họp không

- Có ý kiến đóng góp gì không

 

Tải Mẫu Biên bản họp Hội đồng thành viên: TẠI ĐÂY

 

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam sẽ chia sẻ đến bạn đọc: Các quy định về Biên bản họp hội đồng thành viên, Mẫu Biên bản họp hội đồng thành viên mới nhất.

Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính - Dịch vụ Kế toán
Bài viết liên quan
Bài nổi bật
Bài viết gần đây
Tổng hợp văn bản pháp luật

0886856666

Chat Zalo