Hotline: 0886856666

Mẫu Sổ nhật ký thu tiền mới nhất và Cách lập

(5/5) - 66 bình chọn.
01/12/2021 206

 

Mẫu Sổ nhật ký thu tiền được quy định tại Danh mục và Biểu mẫu Chứng từ Kế toán trong Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam sẽ chia sẻ đến bạn đọc: Mẫu Sổ nhật ký thu tiền mới nhất và Cách lập.

1. Nội dung Sổ nhật ký thu tiền

Nội dung của Sổ nhật ký thu tiền: Là sổ Nhật ký đặc biệt dùng để ghi chép các nghiệp vụ thu tiền của doanh nghiệp. Mẫu sổ này được mở riêng cho thu tiền mặt, thu qua ngân hàng, cho từng loại tiền (đồng Việt Nam, ngoại tệ) hoặc cho từng nơi thu tiền (Ngân hàng A, Ngân hàng B...).

2. Mẫu Sổ nhật ký thu tiền:

Tải Mẫu Nội dung Sổ nhật ký thu tiền theo Thông tư 200: TẠI ĐÂY

Đơn vị:……………………

Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S03a1-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Sổ nhật ký thu tiền

Năm...

Ngày, tháng

ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Ghi Nợ TK

...

Ghi Có các TK

Số hiệu

Ngày tháng

Tài khoản khác

Số tiền

Số hiệu

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

E

Số trang trước chuyển sang

Cộng chuyển sang trang sau

     - Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …

     - Ngày mở sổ:…

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

3. Cách lập Mẫu Sổ nhật ký thu tiền:

- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.

- Cột B,C: Ghi số hiệu và ngày, tháng lập của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ.

- Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh của chứng từ kế toán.

- Cột 1: Ghi số tiền thu được vào bên Nợ của tài khoản tiền được theo dõi trên sổ này như: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.. .

- Cột 2, 3, 4, 5, 6: Ghi số tiền phát sinh bên Có của các tài khoản đối ứng.

Cuối trang sổ, cộng số phát sinh luỹ kế để chuyển sang trang sau.

Đầu trang sổ, ghi số cộng trang trước chuyển sang.

 

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam đã chia sẻ đến bạn đọc: Mẫu Sổ nhật ký thu tiền mới nhất và Cách lập.

Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính - Dịch vụ Kế toán
Bài viết liên quan
Bài nổi bật
Bài viết gần đây
Tổng hợp văn bản pháp luật

0886856666

Chat Zalo