Hotline: 0886856666

Mẫu Sổ Nhật ký mua hàng và cách lập

(5/5) - 66 bình chọn.
20/12/2021 1388

 

Mẫu Sổ nhật ký mua hàng được ban hành tại Phục lục IV Kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính..

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam sẽ chia sẻ đến bạn đọc: Mẫu Sổ nhật ký mua hàng mới nhất và Cách lập.

1. Nội dung Sổ nhật ký mua hàng:

Nội dung của Sổ nhật ký mua hàng: 

Là Sổ Nhật ký đặc biệt dùng để ghi chép các nghiệp vụ mua hàng theo từng loại hàng tồn kho của đơn vị, như: Nguyên liệu, vật liệu; công cụ, dụng cụ; hàng hoá;...

Sổ Nhật ký mua hàng dùng để ghi chép các nghiệp vụ mua hàng theo hình thức trả tiền sau (mua chịu). Trường hợp trả tiền trước cho người bán thì khi phát sinh nghiệp vụ mua hàng cũng ghi vào sổ này.

2. Mẫu Sổ nhật ký mua hàng:

Tải Mẫu Sổ nhật ký mua hàng theo Thông tư 200: TẠI ĐÂY

Đơn vị:……………………

Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S03a3-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Sổ nhật ký mua hàng

Năm...

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Tài khoản ghi Nợ

Phải trả người bán

 (ghi Có)

Số hiệu

Ngày tháng

Hàng hoá

Nguyên  liệu,

vật liệu

Tài khoản khác

Số hiệu

Số tiền

A

B

C

D

1

2

E

3

4

Số trang trước chuyển sang

Cộng chuyển sang trang sau

 

   - Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …

   - Ngày mở sổ:…

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

3. Cách lập Mẫu Sổ nhật ký mua hàng:

- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.

- Cột B, C: Ghi số hiệu và ngày, tháng lập của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ.

- Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ phát sinh của chứng từ kế toán.

- Cột 1, 2, 3 : Ghi Nợ các tài khoản hàng tồn kho như: Hàng hoá, nguyên liệu vật liệu, công cụ, dụng cụ... Trường hợp đơn vị mở sổ này cho từng loại hàng tồn kho thì các cột này có thể dùng để ghi chi tiết cho loại hàng tồn kho đó như: Hàng hoá A, hàng hoá B...

- Cột 4: Ghi số tiền phải trả người bán tương ứng với số hàng đã mua.

Cuối trang sổ, cộng số luỹ kế để chuyển sang trang sau. Đầu trang sổ, ghi số cộng trang trước chuyển sang.

 

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam đã chia sẻ đến bạn đọc: Mẫu Sổ nhật ký mua hàng mới nhất và Cách lập.

Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính - Dịch vụ Kế toán
Bài viết liên quan
Bài nổi bật
Bài viết gần đây
Tổng hợp văn bản pháp luật

0886856666

Chat Zalo