Hotline: 0886856666

Mẫu Thẻ quầy hàng mới nhất và Cách lập

(5/5) - 66 bình chọn.
06/12/2021 155

 

Mẫu Thẻ quầy hàng được quy định tại Danh mục và Biểu mẫu Chứng từ Kế toán trong Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam sẽ chia sẻ đến bạn đọc: Mẫu Thẻ quầy hàng mới nhất và Cách lập. Tải mẫu Thẻ quầy hàng mới nhất.

1. Mục đích mẫu Thẻ quầy hàng 

Mục đích của mẫu Thẻ quầy hàng: là theo dõi và giá trị hàng hóa trong quá trình nhận và bán hàng hóa tại quầy hàng, giúp cho người bán hàng thường xuyên nắm đươc tình hình nhập, xuất, tồn tại quầy, làm căn cứ để kiểm tra, quản lý hàng hóa và lập bảng kê bán hàng từng ngày.

2. Mẫu Thẻ quầy hàng 

Tải Mẫu Thẻ quầy hàng theo Thông tư 200: TẠI ĐÂY

Đơn vị :.................

Mẫu số 02 - BH

Địa chỉ: ...............

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

                  Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Ngày lập thẻ..............................Tờ số: ..............................

- Tên hàng : .................................................. Quy cách: ...........................

- Đơn vị tính: ................................................ Đơn giá: .............................

Tên

Tồn

Nhập từ

Nhập

Cộng

tồn đầu

Xuất bán

Xuất khác

Tồn

Ngày tháng

người bán

hàng

đầu ngày (ca)

kho trong ngày (ca)

khác trong ngày (ca)

ngày (ca) và nhập trong ngày (ca)

Lượng

Tiền

Lượng

Tiền

cuối ngày (ca)

A

B

1

2

3

4 = 1+2+3

5

6

7

8

9

Cộng

Người lập

(Ký, họ và tên)

3. Cách lập mẫu thẻ quầy hàng 

- Ghi rõ họ tên, địa chỉ hoặc đóng dấu cơ quan vào góc trên bên trái.

          - Ghi số thẻ.

          - Ghi rõ tên hàng, quy cách, đơn vị tính và đơn giá của hàng hóa.

          Mỗi thẻ quầy hàng theo dõi một mặt hàng, không ghi những mặt hàng khác nhau về quy cách, phẩm chất vào cùng một thẻ.

          - Cột A, B: Ghi ngày, tháng và tên người bán hàng trong ngày (ca).

          - Cột 1: Ghi số lượng hàng hóa tồn đầu ngày (ca).

          - Cột 2: Ghi số lượng hàng hóa từ kho nhập vào quầy trong ngày (ca).

- Cột 3: Ghi số lượng hàng hóa nhập trong ngày (ca) từ những nguồn khác không qua kho của đơn vị.

          - Cột 4: Ghi tổng số lượng hàng hóa có trong ngày (ca).

          - Cột 5: Ghi số lượng hàng hóa xuất bán trong ngày (ca).

          - Cột 6: Ghi số tiền thu được của số hàng hóa bán trong ngày (ca).

          - Cột 7, 8: Ghi số lượng và giá trị hàng hóa xuất ra vì các mục đích khác không phải bán trong ngày (ca).        

- Cột 9: Ghi số lượng hàng tồn lại quầy hàng vào cuối ngày (ca).

          Cuối tháng cộng thẻ quầy hàng để lập báo cáo bán hàng.

          Thẻ này do người bán hàng giữ và ghi hàng ngày (ca), trước khi sử dụng phải đăng ký với kế toán.

 

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam đã chia sẻ đến bạn đọc: Mẫu Thẻ quầy hàng mới nhất và Cách lập.

 

Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính - Dịch vụ Kế toán
Bài viết liên quan
Bài nổi bật
Bài viết gần đây
Tổng hợp văn bản pháp luật

0886856666

Chat Zalo