Hotline: 0886856666

Mẫu Phiếu thu mới nhất và Cách lập

(5/5) - 66 bình chọn.
06/12/2021 170

 

Mẫu Phiếu thu được quy định tại Danh mục và Biểu mẫu Chứng từ Kế toán trong Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam sẽ chia sẻ đến bạn đọc: Mẫu Phiếu thu mới nhất và Cách lập. Tải mẫu Phiếu thu mới nhất.

1. Mục đích mẫu Phiếu thu

Mục đích của mẫu Phiếu thu: Nhằm xác định số tiền mặt, ngoại tệ,..thực tế nhập quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ thu tiền, ghi sổ quỹ, kế toán ghi sổ, các khoản thu có liên quan. Mọi khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ nhập quỹ đều phải có Phiếu thu .Đối với ngoại tệ trước khi nhập quỹ phải được kiểm tra và lập " Bảng kê ngoại tệ" đính kèm với Phiếu thu. 

2. Mẫu Phiếu thu

Tải Mẫu Phiếu thu theo Thông tư 200: TẠI ĐÂY

 

Đơn vị:...............

Mẫu số 01 - TT

Địa chỉ:………..

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

                     Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

                                         PHIẾU THU                           Quyển số:............

                                   Ngày .......tháng .......năm .......                               Số:................

                                                                                                                      Nợ:...............

                                                                                                                      Có:................

Họ và tên người nộp tiền:..................................................................................................

Địa chỉ:..............................................................................................................................

Lý do nộp:..........................................................................................................................

Số tiền:.....................................(Viết bằng chữ):...............................................................

...........................................................................................................................................

Kèm theo:.....................................................................Chứng từ gốc:

Ngày .....tháng .....năm ......

Giám đốc

Kế toán trưởng

Người nộp

tiền

Người lập phiếu

Thủ quỹ

 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

 

             

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):........................................................................................

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý):.....................................................................................

+ Số tiền quy đổi:...................................................................................................................

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

3. Cách lập mẫu Phiếu thu

- Góc trên bên trái của Phiếu thu phải ghi rõ tên đơn vị và địa chỉ đơn vị.

- Phiếu thu phải đóng thành quyển và ghi số từng quyển dùng trong 1 năm. Trong mỗi Phiếu thu phải ghi số quyển và số của từng Phiếu thu. Số phiếu thu phải đánh liên tục trong 1 kỳ kế toán. Từng Phiếu thu phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu, ngày, tháng, năm thu tiền.

- Ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nộp tiền.           

- Dòng “Lý do nộp" ghi rõ nội dung nộp tiền như: Thu tiền bán hàng hoá, sản phẩm, thu tiền tạm ứng còn thừa,...

- Dòng “Số tiền": Ghi bằng số và bằng chữ số tiền nộp quỹ, ghi rõ đơn vị tính là đồng VN, hay USD ...

- Dòng tiếp theo ghi số lượng chứng từ gốc kèm theo Phiếu thu.

          Phiếu thu do kế toán lập thành 3 liên, ghi đầy đủ các nội dung trên phiếu và ký vào Phiếu thu, sau đó chuyển cho kế toán trưởng soát xét và giám đốc ký duyệt, chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục nhập quỹ. Sau khi đã nhận đủ số tiền, thủ quỹ ghi số tiền thực tế nhập quỹ (bằng chữ) vào Phiếu thu trước khi ký và ghi rõ họ tên.

Thủ quỹ giữ lại 1 liên để ghi sổ quỹ, 1 liên giao cho người nộp tiền, 1 liên lưu nơi lập phiếu. Cuối ngày toàn bộ Phiếu thu kèm theo chứng từ gốc chuyển cho kế toán để ghi sổ kế toán.

Chú ý:

+ Nếu là thu ngoại tệ phải ghi rõ tỷ giá tại thời điểm nhập quỹ để tính ra tổng số tiền theo đơn vị đồng để ghi sổ.

+ Liên phiếu thu gửi ra ngoài doanh nghiệp phải đóng dấu.  

 

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam đã chia sẻ đến bạn đọc: Mẫu Phiếu thu mới nhất và Cách lập

Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính - Dịch vụ Kế toán
Bài viết liên quan
Bài nổi bật
Bài viết gần đây
Tổng hợp văn bản pháp luật

0886856666

Chat Zalo