Hotline: 0886856666

Mẫu Giấy thanh toán tiền tạm ứng mới nhất và Cách lập

(5/5) - 66 bình chọn.
13/12/2021 936

 

 Mẫu Giấy thanh toán tiền tạm ứng được quy định tại Danh mục và Biểu mẫu Chứng từ Kế toán trong Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam sẽ chia sẻ đến bạn đọc: Mẫu Giấy thanh toán tiền tạm ứng mới nhất và Cách lập. Tải mẫu Giấy thanh toán tiền tạm ứng mới nhất.

1. Mục đích mẫu Giấy thanh toán tiền tạm ứng

Mục đích của mẫu Giấy thanh toán tiền tạm ứng: là bảng liệt kê các khoản tiền đã nhận tạm ứng và các khoản đã nhận tạm ứng và các khoản đã chi của người nhận tạm ứng, làm căn cứ thanh toán số tiền tạm ứng và ghi sổ kế toán 

2. Mẫu Giấy thanh toán tiền tạm ứng

Tải mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng theo Thông tư 200: TẠI ĐÂY

Đơn vị:..................

Mẫu số 04 – TT

Bộ phận:...............

(Ban hành theo Thông tư số: .../2014/TT-BTC

ngày .../.../2014 của BTC)

GIẤY THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNG

                                                 Ngày .....tháng .....năm .......          Số:................

                                                                                        Nợ:...............

                                                                                         Có:...............

          - Họ và tên người thanh toán:.................................................................................

            - Bộ phận (hoặc địa chỉ):........................................................................................          

            - Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:

Diễn giải

Số tiền

A

1

I . Số tiền tạm ứng

1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết

...............................

2. Số tạm ứng kỳ này:

...............................

           - Phiếu chi số .............ngày .........

...............................

           - Phiếu chi số .............ngày .........

...............................

           - ...

...............................

II . Số tiền đã chi

...............................

1. Chứng từ số ...........ngày...........

...............................

2. ...

...............................

III . Chênh lệch

...............................

1. Số tạm ứng chi không hết ( I - II )

...............................

2. Chi quá số tạm ứng ( II - I )

...............................

    

Giám đốc

Kế toán trưởng

Kế toán thanh toán

Người đề nghị

thanh toán

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

3. Cách lập mẫu Giấy thanh toán tiền tạm ứng

Góc trên bên trái của Giấy đề nghị tạm ứng ghi rõ tên đơn vị, tên bộ phận. Phần đầu ghi rõ ngày, tháng, năm, số hiệu của giấy thanh toán tiền tạm ứng; Họ tên, đơn vị người thanh toán.

          Căn cứ vào chỉ tiêu của cột A, kế toán ghi vào cột 1 như sau:

          Mục I- Số tiền tạm ứng: Gồm số tiền tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết và số tạm ứng kỳ này, gồm:

          Mục 1: Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết: Căn cứ vào dòng số dư tạm ứng tính đến ngày lập phiếu thanh toán trên sổ kế toán để ghi.

          Mục 2 : Số tạm ứng kỳ này: Căn cứ vào các phiếu chi tạm ứng để ghi, mỗi phiếu chi ghi 1 dòng.

          Mục II- Số tiền đã chi: Căn cứ vào các chứng từ chi tiêu của người nhận tạm ứng để ghi vào mục này. Mỗi chứng từ chi tiêu ghi 1 dòng.

          Mục III- Chênh lệch: Là số chênh lệch giữa Mục I và Mục II.

          - Nếu số tạm ứng chi không hết ghi vào dòng 1 của Mục III.

          - Nếu chi quá số tạm ứng ghi vào dòng 2 của Mục III.

          Sau khi lập xong giấy thanh toán tiền tạm ứng, kế toán thanh toán chuyển cho kế toán trưởng soát xét và giám đốc doanh nghiệp duyệt. Giấy thanh toán tiền tạm ứng kèm theo chứng từ gốc được dùng làm căn cứ ghi sổ kế toán.

          Phần chênh lệch tiền tạm ứng chi không hết phải làm thủ tục thu hồi nộp quỹ hoặc trừ vào lương. Phần chi quá số tạm ứng phải làm thủ tục xuất quỹ trả lại cho người tạm ứng. Chứng từ gốc, giấy thanh toán tạm ứng phải đính kèm phiếu thu hoặc phiếu chi có liên quan.

 

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam đã chia sẻ đến bạn đọc:Mẫu Giấy thanh toán tiền tạm ứng mới nhất  Kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính - Dịch vụ Kế toán
Bài viết liên quan
Bài nổi bật
Bài viết gần đây
Tổng hợp văn bản pháp luật

0886856666

Chat Zalo