Hotline: 0945589666

Mẫu Biên Bản thanh lý TSCĐ mới nhất và Cách lập

(5/5) - 66 bình chọn.
07/12/2021 260

 

Mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ được quy định tại Danh mục và Biểu mẫu Chứng từ Kế toán trong Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam sẽ chia sẻ đến bạn đọc: Mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ mới nhất và Cách lập. Tải mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ mới nhất.

1. Mục đích mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ

Mục đích của mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ:  xác nhận về việc thanh lý TSCĐ và làm căn cứ để ghi giảm TSCĐ trên sổ kế toán. 

2. Mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ

Tải mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ theo Thông tư 200: TẠI ĐÂY

Đơn vị:...................

Mẫu số 02-TSCĐ

Bộ phận:................

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

            Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ

Ngày .....tháng...... năm ......

                                                                                                      Số: .............

                                                                                                     Nợ: .............

                                                                                                     Có: .............

Căn cứ  Quyết định số :........ngày ......tháng ......năm...... của .....................................

................................................................Về việc thanh lý tài sản cố định.

I. Ban thanh lý TSCĐ gồm:

            Ông/Bà: ............................Chức vụ..................Đại diện ..............................Trưởng ban

Ông/Bà:.............................Chức vụ..................Đại diện ....................................Uỷ viên

Ông/Bà: ............................Chức vụ..................Đại diện ....................................Uỷ viên

II. Tiến hành thanh lý TSCĐ:

- Tên, ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) TSCĐ .................................................................

- Số hiệu TSCĐ ................................................................................................................

- Nước sản xuất (xây dựng)...............................................................................................

- Năm sản xuất ..................................................................................................................

- Năm đưa vào sử dụng ....................................Số thẻ TSCĐ ..........................................

- Nguyên giá TSCĐ ..........................................................................................................

- Giá trị hao mòn đã trích đến thời điểm thanh lý.............................................................

- Giá trị còn lại của TSCĐ.................................................................................................

III. Kết luận của Ban thanh lý TSCĐ:

............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

                                                                                     Ngày ......... tháng .........  năm .....

                                                                                                Trưởng Ban thanh lý

                                                                                                        (Ký, họ tên)

IV. Kết quả thanh lý TSCĐ:

- Chi phí thanh lý TSCĐ :...............................(viết bằng chữ) .........................................

- Giá trị thu hồi :..............................................(viết bằng chữ) .........................................

- Đã ghi giảm sổ TSCĐ ngày ...........tháng ..........năm ..........

                                                                                              Ngày .........tháng .........năm ......      

                      Giám đốc                                                                            Kế toán trưởng

(Ký, họ tên, đóng dấu)                                                                      (Ký, họ tên)

3. Cách lập mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ

Góc trên bên trái của Biên bản thanh lý TSCĐ ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng. Khi có quyết định về việc thanh lý TSCĐ doanh nghiệp phải thành lập Ban thanh lý TSCĐ. Thành viên Ban thanh lý TSCĐ được ghi chép ở Mục I.

          Ở Mục II  ghi các chỉ tiêu chung về TSCĐ có quyết định thanh lý như:

          - Tên, ký hiệu TSCĐ, số hiệu, số thẻ TSCĐ, nước sản xuất, năm đưa vào sử dụng.

          - Nguyên giá TSCĐ, giá trị hao mòn đã trích cộng dồn đến thời điểm thanh lý, giá trị còn lại của TSCĐ đó.

          Mục III ghi kết luận của Ban thanh lý, ghi ý kiến nhận xét của Ban về việc thanh lý TSCĐ.

          Mục IV, kết qủa thanh lý: Sau khi thanh lý xong căn cứ vào chứng từ tính toán tổng số chi phí thanh lý thực tế và giá trị thu hồi ghi vào dòng chi phí thanh lý và giá trị thu hồi (giá trị phụ tùng, phế liệu thu hồi tính theo giá thực tế đã bán hoặc giá bán ước tính).

          Biên bản thanh lý phải do Ban thanh lý TSCĐ lập và có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên của trưởng Ban thanh lý, kế toán trưởng và giám đốc doanh nghiệp.

 

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam đã chia sẻ đến bạn đọc: Mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ mới nhất và Cách lập.  

Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính - Dịch vụ Kế toán
Bài viết liên quan
Bài nổi bật
Bài viết gần đây
Tổng hợp văn bản pháp luật

0945589666

Chat Zalo