Hotline: 0886856666

Mẫu Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa mới nhất và Cách lập

(5/5) - 66 bình chọn.
01/12/2021 197

 

Mẫu Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa  được quy định tại Danh mục và Biểu mẫu Chứng từ Kế toán trong Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam sẽ chia sẻ đến bạn đọc: Mẫu Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa mới nhất và Cách lập. Tải mẫu Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa

1. Mục đích mẫu Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa

Mục đích của mẫu Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa: nhằm xác đjnh số lượng, chất lượng và giá trị vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa ở kho tại thời điểm kiểm kê làm căn cứ xác định trách nhiệm trong việc bảo quản, xử lý vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa thừa, thiếu và ghi sổ kế toán.

2.  Mẫu Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa

Tải Mẫu Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa theo Thông tư 200: TẠI ĐÂY

Đơn vị:...................

Mẫu số 05 - VT

Bộ phận:................

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

              Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BIÊN BẢN KIỂM KÊ VẬT TƯ, CÔNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ

               - Thời điểm kiểm kê .....giờ ...ngày ...tháng ...năm......

               -  Ban kiểm kê gồm :

              Ông/ Bà:...............................................Chức vụ.............................................Đại diện:.....................................Trưởng ban

              Ông/ Bà:...............................................Chức vụ.............................................Đại diện:...........................................Uỷ viên

              Ông/ Bà: ..............................................Chức vụ.............................................Đại diện:...........................................Uỷ viên

              - Đã kiểm kê kho có những mặt hàng dưới đây:

S

Tên, nhãn hiệu,

Đơn

Theo

sổ kế toán

Theo

kiểm kê

Chênh lệch

Phẩm chất

 

T

quy cách vật tư,

vị

Đơn

Thừa

Thiếu

Còn

Kém

Mất

 

T

dụng cụ, ...

số

tính

giá

Số

Thành

Số

Thành

Số

Thành

Số

Thành

tốt

phẩm

phẩm

 

lượng

tiền

lượng

tiền

lượng

tiền

lượng

tiền

100%

chất

chất

 

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

Ngày ... tháng ... năm ...

 

Giám đốc

Kế toán trưởng

Thủ kho

Trưởng ban kiểm kê

 

(Ý kiến giải quyết số chênh lệch)

    (Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

 

(Ký, họ tên)

3. Cách lập mẫu Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa

Góc trên bên trái của Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng. Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá phải ghi rõ giờ, ngày, tháng, năm thực hiện kiểm kê. Ban kiểm kê gồm Trưởng ban và các uỷ viên.

Mỗi kho được kiểm kê lập 1 biên bản riêng.

Cột A, B, C, D: Ghi số thứ tự, tên, nhãn hiệu, quy cách, đơn vị tính của từng loại vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá được kiêm kê tại kho.

Cột 1: Ghi đơn giá của từng thứ vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá (tuỳ theo quy định của đơn vị để ghi đơn giá cho phù hợp).

Cột 2, 3: Ghi số lượng, số tiền của từng thứ vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá theo sổ kế toán.

Cột 4, 5: Ghi số lượng, số tiền của từng thứ vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá theo kết quả kiểm kê.

Nếu thừa so với sổ kế toán (cột 2, 3) ghi vào cột 6, 7, nếu thiếu ghi vào cột 8, 9.

Số lượng vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá thực tế kiểm kê sẽ được phân loại theo phẩm chất:

- Tốt 100% ghi vào cột 10.

- Kém phẩm chất ghi vào cột 11.

- Mất phẩm chất ghi vào cột 12.

Nếu có chênh lệch phải trình giám đốc doanh nghiệp ghi rõ ý kiến giải quyết số chênh lệch này.

Biên bản được lập thành 2 bản:

- 1 bản phòng kế toán lưu.

- 1 bản thủ kho lưu.

Sau khi lập xong biên bản, trưởng ban kiểm kê và thủ kho, kế toán trưởng cùng ký vào biên bản (ghi rõ họ tên).

 

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam đã chia sẻ đến bạn đọc: Mẫu Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa mới nhất và Cách lập.

Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính - Dịch vụ Kế toán
Bài viết liên quan
Bài nổi bật
Bài viết gần đây
Tổng hợp văn bản pháp luật

0886856666

Chat Zalo