Hotline: 0945589666

Mẫu Biên bản đánh giá lại TSCĐ mới nhất và Cách lập

(5/5) - 66 bình chọn.
07/12/2021 299

 

Mẫu Biên bản đánh giá lại Tài sản cố định được quy định tại Danh mục và Biểu mẫu Chứng từ Kế toán trong Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam sẽ chia sẻ đến bạn đọc: Mẫu Biên bản đánh giá lại TSCĐ mới nhất và Cách lập. Tải mẫu Biên bản đánh giá lại TSCĐ mới nhất.

1. Mục đích mẫu Biên bản đánh giá lại TSCĐ

Mục đích của mẫu Biên bản đánh giá lại TSCĐ: xác nhận việc đánh giá lại TSCĐ và làm căn cứ để ghi sổ kế toán và các tài liệu liên quan đến số chênh lệch (tăng, giám) do đánh giá lại TSCĐ

2. Mẫu Biên bản đánh giá lại TSCĐ

Tải mẫu Biên bản đánh giá lại TSCĐ theo Thông tư 200: TẠI ĐÂY

Đơn vị:...................

Mẫu số 04- TSCĐ

Bộ phận:................

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

              Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ LẠI TSCĐ

                                         Ngày .....tháng .....năm ......             Số: ..................

                                                                                                Nợ:.................

                                                                                                Có: ................

    - Căn cứ Quyết định số :..........ngày .......tháng .......năm ........

    Của .......................................................................   Về việc đánh giá lại TSCĐ

    - Ông/Bà ...........Chức vụ ................Đại diện ......................Chủ tịch Hội đồng

    - Ông/Bà ...........Chức vụ ........................Đại diện .............................Uỷ viên

    - Ông/Bà ...........Chức vụ ........................Đại diện .............................Uỷ viên

Đã thực hiện đánh giá lại giá trị các TSCĐ sau đây:

S

Tên, ký mã hiệu,

qui cách (cấp hạng) TSCĐ

Số

Số

Giá trị đang ghi sổ

Giá trị 

Chênh lệch

T

hiệu

thẻ

Nguyên

Hao

Giá trị

còn lại theo

Tăng

Giảm

T

TSCĐ

TSCĐ

Giá

mòn

còn lại

Đánh giá lại

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

Cộng

X

X

   Ghi chú: Cột 4 "Giá trị còn lại theo đánh giá lại”. Nếu đánh giá lại cả giá trị hao mòn thì Cột 4 phải tách ra 3 cột tương ứng cột 1,2,3.

    Kết luận:...............................................................................................................

     ..............................................................................................................................

Ngày ... tháng ... năm ...

Uỷ viên/người lập

Kế toán trưởng

Chủ tịch Hội đồng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

 

3. Cách lập mẫu Biên bản đánh giá lại TSCĐ

Góc trên bên trái của Biên bản đánh giá lại TSCĐ ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng. Khi có quyết định đánh giá lại TSCĐ, đơn vị phải thành lập Hội đồng đánh giá TSCĐ.

          Cột A, B, C, D: Ghi số thứ tự, tên, ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) số hiệu và số thẻ của TSCĐ.

          Cột 1, 2, 3: Ghi nguyên giá, giá trị hao mòn và giá trị còn lại của TSCĐ trên sổ kế toán tại thời điểm đánh giá.

          Cột 4: Ghi giá trị còn lại của TSCĐ sau khi đánh giá lại. Trường hợp đánh giá lại cả giá trị hao mòn thì cột này được chia thành 3 cột tương ứng cột 1,2,3 để ghi.

          Cột 5,6: Ghi số chênh lệch giữa giá đánh giá so với giá trị đang ghi trên sổ kế toán trong trường hợp kiểm kê đánh giá lại cả nguyên giá, giá trị hao mòn và giá trị còn lại thì các cột này được chia ra 3 cột tương ứng để lấy số liệu ghi sổ kế toán. 

          Sau khi đánh giá xong, Hội đồng có trách nhiệm lập biên bản ghi đầy đủ các nội dung và các thành viên trong Hội đồng ký, ghi rõ họ tên vào Biên bản đánh giá lại TSCĐ.

          Biên bản đánh giá lại TSCĐ được lập thành 2 bản, 1 bản lưu tại phòng kế toán để ghi sổ kế toán và 1 bản lưu cùng với hồ sơ kỹ thuật của TSCĐ.

 

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam đã chia sẻ đến bạn đọc: Mẫu Biên bản đánh giá lại TSCĐ mới nhất và Cách lập.

Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính - Dịch vụ Kế toán
Bài viết liên quan
Bài nổi bật
Bài viết gần đây
Tổng hợp văn bản pháp luật

0945589666

Chat Zalo