Hotline: 0945589666

Mẫu Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành mới nhất và Cách lập

(5/5) - 66 bình chọn.
07/12/2021 230

 

Mẫu Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành được quy định tại Danh mục và Biểu mẫu Chứng từ Kế toán trong Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam sẽ chia sẻ đến bạn đọc: Mẫu Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành mới nhất và Cách lập. Tải mẫu Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành mới nhất.

1. Mục đích mẫu Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành 

Mục đích của mẫu Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành: xác nhận việc bàn giao TSCĐ sau khi hoàn thành việc sửa chữa lớn giữa bên có TSCĐ sửa chữa và bên thực hiện việc sửa chữa. Là căn cứ ghi sổ kế toán và thanh toán chi phí sửa chữa TSCĐ

2. Mẫu Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành

Tải mẫu Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành theo Thông tư 200: TẠI ĐÂY

Đơn vị :.............

Mẫu số 03 - TSCĐ

Bộ phận:...........

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

             Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BIÊN BẢN BÀN GIAO TSCĐ

SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH

                    Ngày ... tháng ... năm...

   Số: ......................

 

  Nợ: ......................

Có: ......................

Căn cứ Quyết định số: ................... ngày ... tháng ... năm ... của ..........................

Chúng tôi gồm:

- Ông /Bà .....................Chức vụ............. Đại diện ............................... đơn vị sửa chữa

- Ông /Bà .....................Chức vụ............. Đại diện ............................... đơn vị có TSCĐ.

Đã kiểm nhận việc sửa chữa TSCĐ như sau:

- Tên, ký mã hiệu, quy cách (cấp hạng) TSCĐ ................... .........................................

- Số hiệu TSCĐ .............................................. Số thẻ TSCĐ: ......................................

- Bộ phận quản lý, sử dụng: ..........................................................................................

- Thời gian sửa chữa từ ngày ..... tháng.... năm ...... đến ngày ..... tháng .... năm .........

Các bộ phận sửa chữa gồm có:

Tên bộ phận sửa chữa

Nội dung (mức độ) công việc sửa chữa

Giá

dự toán

Chi phí

thực tế

Kết quả

kiểm tra

A

B

1

2

3

Cộng

Kết luận: .......................................................................................................................

     .....................................................................................................................

      Kế toán trưởng

Đại diện đơn vị nhận

Đại diện đơn vị giao

     (Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

3. Cách lập mẫu Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành

Góc trên bên trái của Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng. Khi có TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành phải tiến hành lập Ban giao nhận gồm đại diện bên thực hiện việc sửa chữa và đại diện bên có TSCĐ sửa chữa.

          Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành gồm 2 phần chính:

          1 - Ghi tên, ký hiệu, số hiệu TSCĐ sửa chữa.

          Nơi quản lý sử dụng TSCĐ và ghi rõ thời gian bắt đầu sửa chữa và hoàn thành việc sửa chữa TSCĐ.

          2 - Các bộ phận sửa chữa.

          Cột A: Ghi rõ tên của bộ phận cần phải sửa chữa của TSCĐ.

          Cột B: Ghi nội dung (Mức độ) của công việc sửa chữa như: Thay thế mới hoặc sửa chữa, tân trang lại v.v...

          Cột 1: Ghi giá dự toán (Giá kế hoạch) (Đối với trường hợp đơn vị tự làm) hoặc giá hợp đồng hai bên đã thoả thuận (Đối với trường hợp thuê ngoài) của từng bộ phận cần sửa chữa.

          Cột 2: Ghi số chi phí thực tế đã chi cho từng bộ phận sửa chữa (Đối với trường hợp đơn vị tự sửa chữa).

          Đối với trường hợp thuê ngoài sửa chữa thì chỉ ghi vào cột này khi có sự thay đổi về giá cả (So với giá ghi theo hợp đồng) phát sinh trong quá trình sửa chữa được bên có TSCĐ sửa chữa chấp nhận thanh toán.

          Cột 3: Ghi rõ kết quả kiểm tra của từng bộ phận sau khi đã sửa chữa xong.

          - Kết luận: Ghi ý kiến nhận xét tổng thể về việc sửa chữa lớn TSCĐ của Hội đồng giao nhận.

Biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành lập thành 2 bản, đại diện đơn vị hai bên giao, nhận cùng ký và mỗi bên giữ một bản, sau đó chuyển cho kế toán trưởng của đơn vị có TSCĐ sửa chữa, soát xét xong lưu tại phòng kế toán.

 

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam đã chia sẻ đến bạn đọc: Mẫu Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành mới nhất và Cách lập.

 

Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính - Dịch vụ Kế toán
Bài viết liên quan
Bài nổi bật
Bài viết gần đây
Tổng hợp văn bản pháp luật

0945589666

Chat Zalo