Hotline: 0945 589 666

Mẫu Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ mới nhất và Cách lập

(5/5) - 66 bình chọn.
30/11/2021 172

 

Mẫu Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ  được quy định tại Danh mục và Biểu mẫu Chứng từ Kế toán trong Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam sẽ chia sẻ đến bạn đọc: Mẫu Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ mới nhất và Cách lập. Tải mẫu Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ  

 

1. Mục đích Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ

Mục đích của Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ : là nhằm xác định khoản tiền lương, tiền công làm thêm giờ mà người lao động được hưởng sau khi làm việc ngoài giờ theo yêu cầu.

2. Mẫu Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ

Tải Mẫu Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo Thông tư 200: TẠI ĐÂY

Đơn vị:...................

Mẫu số 06 - LĐTL

Bộ phận:................

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

                                 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LÀM THÊM GIỜ

Tháng..........năm...........

                                                                                                                                                     Số:........................

Họ 

Hệ

Hệ số

phụ

 

Cộng 

Tiền

Mức lương

Làm thêm

ngày làm việc

Làm thêm ngày thứ bảy, chủ nhật

Làm thêm ngày lễ, ngày tết

Làm thêm

buổi đêm

Tổng cộng

Số ngày

 nghỉ bù

Số tiền thực được

Người nhận

T

số

cấp

hệ

lương

T

tên

lương

chức vụ

số

tháng

Ngày

Giờ

Số giờ

Thành tiền

Số giờ

Thành tiền

Số giờ

Thanh toán

Số giờ

Thành tiền

tiền

Số giờ

Thành tiền

thanh toán

tiền

ký tên

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

C

Cộng

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Tổng số tiền (Viết bằng chữ):.....................................................................................

(Kèm theo.... chứng từ gốc: Bảng chấm công làm thêm ngoài giờ tháng.....năm.....)

Ngày ... tháng ... năm ...

Người đề nghị thanh toán

Kế toán trưởng

Người duyệt

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

3. Cách lập Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ                                                                                                                                                                                      

Góc trên bên trái của Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ phải ghi rõ tên đơn vị, bộ phận làm việc.                                                                                                      

Dòng tháng năm: Ghi rõ tháng và năm mà người lao động tiến hành làm thêm giờ.

Cột A, B: Ghi số thứ tự, họ và tên của người làm việc thêm giờ .

Cột 1: Ghi hệ số lương người lao động đang hưởng.

Cột 2: Ghi hệ số phụ cấp chức vụ người lao động đang hưởng.

Cột 3: Ghi tổng số hệ số người làm thêm được hưởng (Cột 3 = cột 1 + cột 2).

Cột 4: Ghi tiền lương tháng được hưởng tính bằng: Lương tối thiểu (Theo quy định của nhà nước) nhân với (x) Hệ số lương cộng với (+) Phụ cấp chức vụ.  

Cột 5: Ghi mức lương ngày được tính bằng Lương tối thiểu  (theo quy định của Nhà nước)  x  (hệ số lương +  hệ số phụ cấp chức vụ)/ 22 ngày.

Cột 6: Ghi mức lương giờ  được tính bằng Cột 5 chia cho 8 giờ.

Cột số giờ làm thêm ngày thường, số giờ làm thêm ngày thứ 7, chủ nhật, số giờ làm thêm ngày lễ (Cột 7, 9, 11) căn cứ vào bảng chấm công làm thêm giờ thực tế của tháng đó để ghi.

Cột thành tiền của làm thêm ngày thường (cột 8) = số giờ (cột 7)  x  mức lương giờ (cột 6) x Hệ số làm thêm theo quy định hiện hành. 

Cột thành tiền của làm thêm ngày thứ 7, CN (cột 10) = số giờ (cột 9) x mức lương giờ (cột 6) x Hệ số làm thêm theo quy định hiện hành. 

Cột thành tiền của làm thêm ngày lễ, tết (cột 12) = số giờ (cột 11) x  mức lương giờ (cột 6) x Hệ số làm thêm theo quy định hiện hành. 

Cột thành tiền làm thêm buổi đêm (cột 14) = số giờ (cột 13) nhân (x) mức lương giờ (cột 6) x Hệ số làm thêm theo quy định hiện hành. 

Cột 15: Ghi tổng cộng số tiền Cột 15 =  cột 8 +  cột 10  +  cột 12 + cột 14.

Cột 16,17: Ghi số giờ công nghỉ bù của những ngày làm thêm và số tiền tương ứng của những ngày nghỉ bù phải trừ không được thanh toán tiền.

Cột 17 = cột 16 x cột 6 x Hệ số làm thêm theo quy định hiện hành. 

Cột 18: Ghi số tiền làm thêm thực thanh toán cho người làm thêm.

Cột 18 = cột 15 - cột 17.

Cột C - Ký nhận: Người làm thêm sau khi nhận tiền phải ký vào cột này.

Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ phải kèm theo bảng chấm công làm thêm giờ của tháng đó, có đầy đủ chữ ký của người lập biểu, kế toán trưởng, giám đốc hoặc người được uỷ quyền duyệt. Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ được lập thành 1 bản để làm căn cứ thanh toán.

 

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam đã chia sẻ đến bạn đọc: Mẫu Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ mới nhất và Cách lập

Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính - Dịch vụ Kế toán
Bài viết liên quan
Bài nổi bật
Bài viết gần đây
Tổng hợp văn bản pháp luật

0945 589 666

Chat Zalo