Hotline: 0886856666

Mẫu Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho ngoại tệ, vàng tiền tệ) mới nhất và Cách lập

(5/5) - 66 bình chọn.
13/12/2021 665

 

Mẫu Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho ngoại tệ, vàng tiền tệ) được quy định tại Danh mục và Biểu mẫu Chứng từ Kế toán trong Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam sẽ chia sẻ đến bạn đọc: Mẫu Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho ngoại tệ, vàng tiền tệ)  mới nhất và Cách lập. Tải mẫu kiểm kê quỹ (dùng cho ngoại tệ, vàng tiền tệ).

1. Mục đích mẫu Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho ngoại tệ, vàng tiền tệ)

Mục đich của mẫu Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho ngoại tệ, vàng tiền tệ): nhằm xác nhận tiền ngoại tệ, vàng tiền tệ,...tồn quỹ thực tế và số thừa, thiếu so với sổ quỹ trên cơ sở đó tăng cường quản lý quỹ và làm cơ sở qui trách nhiệm vật chất, ghi sổ kế toán số chênh lệch 

2. Mẫu Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho ngoại tệ, vàng tiền tệ)

Tải mẫu Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho ngoại tệ, vàng tiền tệ) theo Thông tư 200: TẠI ĐÂY

 

Đơn vị:...................

Mẫu số 08 b - TT

Bộ phận:................

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

                 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG KIỂM KÊ QUỸ                         

   (Dùng cho ngoại tệ, vàngtiền tệ)        Số:..................

Hôm nay, vào ........giờ .........ngày .........tháng .........năm .........

Chúng tôi gồm:

  • Ông/Bà:......................................đại diện kế toán
  • Ông/Bà:......................................đại diện thủ quỹ
  • Ông/Bà:......................................đại diện ............

Cùng tiến hành kiểm kê quỹ ngoại tệ, vàng bạc ... kết quả như sau:

SốTT

Diễn giải

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn

giá

Tính ra VNĐ

Ghi chú

Tỷ giá

VNĐ

A

B

C

1

2

3

4

D

I

Số dư theo sổ quỹ

x

x

..........

............

..........

.............

II

Số kiểm kê thực tế (*)

x

x

...........

............

..........

.............

1

     - Loại

.............

.............

...........

............

..........

.............

2

     - Loại

.............

.............

...........

............

..........

.............

3

     - ...

.............

.............

...........

........

..........

.............

III

Chênh lệch (III = I – II)

x

x

...........

............

..........

.............

          - Lý do :   + Thừa: ............................................................................................

                            + Thiếu: ...........................................................................................

            - Kết luận sau khi kiểm kê quỹ: .......................................................................

Thủ quỹ

Kế toán trưởng

Người chịu trách nhiệm kiểm kê quỹ

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

3. Cách lâp mẫu Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho ngoại tệ, vàng tiền tệ)

Góc trên bên trái ghi tên đơn vị, bộ phận. Việc kiểm kê quỹ được tiến hành định kỳ vào cuối tháng, cuối quí, cuối năm hoặc khi cần thiết có thể kiểm kê đột xuất hoặc khi bàn giao quỹ. Khi tiến hành kiểm kê phải lập ban kiểm kê, trong đó, thủ quỹ và kế toán quỹ là các thành viên.

          Biên bản kiểm kê quỹ phải ghi rõ số hiệu chứng từ và thời điểm kiểm kê (...giờ .....ngày .....tháng .....năm .....). Trước khi kiểm kê quỹ, thủ quỹ phải ghi sổ quỹ  tất cả các phiếu thu, phiếu chi và tính số dư tồn quỹ đến thời điểm kiểm kê.

          - Khi tiến hành kiểm kê phải tiến hành kiểm kê riêng từng loại tiền có trong quỹ như: Ngoại tệ, vàngtiền tệ ...

          - Dòng “Số dư theo sổ quỹ": Căn cứ vào sổ quỹ tại ngày, giờ kiểm kê quỹ để  ghi vào cột 2, 4.

          - Dòng “Kiểm kê thực tế": Căn cứ vào số kiểm kê thực tế để ghi theo từng loại ngoại tệ, vàngtiền tệ ...

          - Dòng chênh lệch: Ghi số chênh lệch thừa hoặc thiếu giữa số dư theo sổ quỹ với số kiểm kê thực tế.

          Trên Bảng kiểm kê quỹ cần phải xác định và ghi rõ nguyên nhân gây ra thừa hoặc thiếu quỹ, có ý kiến nhận xét và kiến nghị của Ban kiểm kê. Bảng kiểm kê quỹ phải có chữ ký (ghi rõ họ tên) của thủ quỹ, trưởng ban kiểm kê và kế toán trưởng. Mọi khoản chênh lệch quỹ đều phải báo cáo giám đốc doanh nghiệp xem xét giải quyết.

          Bảng kiểm kê quỹ do ban kiểm kê quỹ lập thành 2 bản:

          - 1 bản lưu ở thủ quỹ

          - 1 bản lưu ở kế toán quỹ.

          Ghi chú: (*) Trường hợp kiểm kê vàngtiền tệ thì cột "Diễn giải" phải ghi theo từng loại, từng thứ.

 

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam đã chia sẻ đến bạn đọc:Mẫu Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho ngoại tệ, vàng tiền tệ) mới nhất  Kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

 

Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính - Dịch vụ Kế toán
Bài viết liên quan
Bài nổi bật
Bài viết gần đây
Tổng hợp văn bản pháp luật

0886856666

Chat Zalo