Hotline: 0945589666

Mẫu Bảng kê chi tiền mới nhất và Cách lập

(5/5) - 66 bình chọn.
06/12/2021 325

 

Mẫu Bảng kê chi tiền được quy định tại Danh mục và Biểu mẫu Chứng từ Kế toán trong Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam sẽ chia sẻ đến bạn đọc: Mẫu Bảng kê chi tiền mới nhất và Cách lập. Tải mẫu Bảng kê chi tiền mới nhất.

1. Mục đích mẫu Bảng kê chi tiền

Mục đích của mẫu Bảng kê chi tiền: là bảng liệt kê các khoản đã chi, làm căn cứ quyết toán các khoản tiền đã chi và ghi sổ kế toán.

2. Mẫu Bảng kê chi tiền

Tải mẫu Bảng kê chi tiền theo Thông tư 200: TẠI ĐÂY 

 

Đơn vị:................

Mẫu số 09 - TT

Bộ phận .............

(Ban hành theo Thông tư số: .../2014/TT-BTC

(ngày .../.../2014 của BTC)

BẢNG KÊ CHI TIỀN      

Ngày..... tháng..... năm....

Họ và tên người chi: ....................................................................................................

Bộ phận (hoặc địa chỉ):  ..............................................................................................

Chi cho công việc: .......................................................................................................

STT

Chứng từ

Nội dung chi

Số tiền

Số hiệu

Ngày, tháng

A

B

C

D

1

Cộng

Số tiền bằng chữ:................................................................................................(Kèm theo.... chứng từ gốc).

Người lập bảng kê

Kế toán trưởng

Người duyệt

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

3. Cách lập mẫu Bảng kê chi tiền

Góc trên bên trái ghi rõ tên đơn vị. Phần đầu ghi rõ họ tên, bộ phận, địa chỉ của người chi tiền và ghi rõ nội dung chi cho công việc gì.

  • Cột A,B,C,D ghi rõ số thứ tự, số hiệu, ngày, tháng chứng từ và diễn giải nội dung chi của từng chứng từ.
  • Cột 1: Ghi số tiền.

Bảng kê chi tiền phải ghi rõ tổng số tiền bằng chữ và số chứng từ gốc đính kèm.

Bảng kê chi tiền được lập thành 2 bản:

          - 1 bản lưu ở thủ quỹ.

          - 1 bản lưu ở kế toán quỹ.

 

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam đã chia sẻ đến bạn đọc: Mẫu Bảng kê chi tiền mới nhất và Cách lập.

Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính - Dịch vụ Kế toán
Bài viết liên quan
Bài nổi bật
Bài viết gần đây
Tổng hợp văn bản pháp luật

0945589666

Chat Zalo