Hotline: 0886856666

Mẫu Biên bản kiểm nghiệm (vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa) mới nhất và Cách lập

(5/5) - 66 bình chọn.
01/12/2021 264

 

Mẫu Biên bản kiểm nghiệm (vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa) được quy định tại Danh mục và Biểu mẫu Chứng từ Kế toán trong Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam sẽ chia sẻ đến bạn đọc: Mẫu Biên bản kiểm nghiệm (vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa) mới nhất và Cách lập. Tải mẫu Biên bản kiểm nghiệm (vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa)

1. Mục đích mẫu Biên bản kiểm nghiệm (vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa)

Mục đích của mẫu Biên bản kiểm nghiệm (vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa): là xác định số lượng, qui cách, chất lượng vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa trước khi nhập kho, làm căn cứ, để qui trách nhiệm, trong thanh toán và bảo quản.

 2. Mẫu Biên bản kiểm nghiệm (vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa)

Tải Mẫu Biên bản kiểm nghiệm (vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa) theo Thông tư 200: TẠI ĐÂY

Đơn vị:...................

       Mẫu số 03 - VT

Bộ phận:................

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

                 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM

Vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá

Ngày…tháng…năm….

                                                                                                                                                Số:......................

          - Căn cứ………số…..ngày…..tháng…..năm…..của……………....………

          Ban kiểm nghiệm gồm:

          + Ông/Bà…………………Chức vụ…………Đại diện……....Trưởng ban

          + Ông/Bà…………………Chức vụ…………Đại diện……......... Uỷ viên

          + Ông/Bà…………………Chức vụ…………Đại diện……......... Uỷ viên

          Đã kiểm nghiệm các loại:

Tên nhãn hiệu,

Kết quả kiểm nghiệm

Số TT

quy cách vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá

số

Phương thức kiểm nghiệm

Đơn vị tính

Số lượng theo chứng từ

Số lượng đúng quy cách, phẩm chất

Số lượng không đúng quy cách, phẩm chất

Ghi

chú

A

B

C

D

E

1

2

3

F

            Ý kiến của Ban kiểm nghiệm:………………………….....................

             …………………………………………………………………........

Đại diện kỹ thuật

Thủ kho

Trưởng ban

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

 

3. Cách lập mẫu Biên bản kiểm nghiệm (vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa)​​​​​​​

Góc bên trái của Biên bản kiểm nghiệm ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng.

Biên bản này áp dụng cho các loại vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá cần phải kiểm nghiệm trước khi nhập kho trong các trường hợp:

- Nhập kho với số lượng lớn;

- Các loại vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá có tính chất lý, hoá phức tạp;

- Các loại vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá quý hiếm;

Những vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá không cần kiểm nghiệm trước khi nhập kho, nhưng trong quá trình nhập kho nếu phát hiện có sự khác biệt lớn về số lượng và chất lượng giữa hoá đơn và thực nhập thì vẫn phải lập biên bản kiểm nghiệm.

          - Cột A, B, C: Ghi số thứ tự, tên nhãn hiệu, quy cách và mã số của vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa kiểm nghiệm.

- Cột D: “Phương thức kiểm nghiệm” ghi phương pháp kiểm nghiệm toàn diện hay xác suất.

- Cột E: Ghi rõ đơn vị tính của từng loại

- Cột 1: Ghi số lượng theo hoá đơn hoặc phiếu giao hàng.

- Cột 2 và 3: Ghi kết quả thực tế kiểm nghiệm.

Ý kiến của Ban kiểm nghiệm: ghi rõ ý kiến về số lượng, chất lượng, nguyên nhân đối với vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa không đúng số lượng, quy cách, phẩm chất và cách xử lý.

Biên bản kiểm nghiệm lập 2 bản:

- 1 bản giao cho phòng, ban cung tiêu/hoặc người giao hàng.

- 1 bản giao cho phòng, ban kế toán.

Trường hợp vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa không đúng số lượng, quy cách, phẩm chất so với chứng từ hóa đơn, thì lập thêm một liên, kèm theo chứng từ liên quan gửi cho đơn vị bán vật tư, dụng cụ, công cụ, sản phẩm, hàng hóa để giải quyết.

 

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam đã chia sẻ đến bạn đọc: Mẫu Biên bản kiểm nghiệm (vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa) mới nhất và Cách lập.

 

Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính - Dịch vụ Kế toán
Bài viết liên quan
Bài nổi bật
Bài viết gần đây
Tổng hợp văn bản pháp luật

0886856666

Chat Zalo