Hotline: 0945 589 666

Mẫu Bảng thanh toán tiền thưởng mới nhất và Cách lập

(5/5) - 66 bình chọn.
29/11/2021 151

 

Mẫu Bảng thanh toán tiền thưởng được quy định tại Danh mục và Biểu mẫu Chứng từ Kế toán trong Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam sẽ chia sẻ đến bạn đọc: Mẫu Bảng thanh toán tiền thưởng mới nhất và Cách lập. Tải mẫu Bảng thanh toán tiền thưởng

1. Mục đích Bảng thanh toán tiền thưởng 

Mục đích của Bảng thanh toán tiền thưởng: Là những chứng từ xác nhận số tiền thưởng cho từng người lao động, làm cơ sở để tính thu nhập của mỗi người lao động và ghi sổ kế toán

2. Mẫu Bảng thanh toán tiền thưởng ​​​​​​​

Tải Mẫu Bảng thanh toán tiền thưởng theo Thông tư 200: TẠI ĐÂY

Đơn vị:...................

Mẫu số 03 - LĐTL

Bộ phận:................

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

                            Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG THANH TOÁN TIỀN THƯỞNG

                                                             Quý.....năm....                                              Số:................

STT

Họ và tên

Chức

Bậc

Mức thưởng

Ghi

vụ

lương

Xếp loại thưởng

Số tiền

Ký nhận

chú

A

B

C

1

2

3

D

E

Cộng

x

x

x

x

      Tổng số tiền (Viết bằng chữ):..........................................................

Ngày... tháng... năm......

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

3. Cách lập mẫu Bảng thanh toán tiền thưởng

Góc trên bên trái của Bảng thanh toán tiền thưởng phải ghi rõ tên đơn vị, bộ phận được thưởng.

          Cột A,B,C: Ghi số thứ tự, họ tên, chức vụ, của người được thưởng.

          Cột 1: Ghi bậc lương hiện đang được hưởng để tính ra lương hàng tháng.

           Cột 2,3: Ghi rõ loại thưởng được bình xét, số tiền được thưởng theo mỗi loại.

Cột D: Người được thưởng ký nhận tiền thưởng.

Bảng thanh toán tiền thưởng do phòng kế toán lập theo từng bộ phận và phải có chữ ký (họ tên) của người lập, kế toán trưởng và giám đốc.

 

 Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam đã chia sẻ đến bạn đọc: Mẫu Bảng thanh toán tiền thưởng mới nhất và Cách lập.

Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính - Dịch vụ Kế toán
Bài viết liên quan
Bài nổi bật
Bài viết gần đây
Tổng hợp văn bản pháp luật

0945 589 666

Chat Zalo