Hotline: 0945 589 666

Mẫu Bảng thanh toán tiền thuê ngoài mới nhất và Cách lập

(5/5) - 66 bình chọn.
30/11/2021 95

 

Mẫu Bảng thanh toán tiền thuê ngoài   được quy định tại Danh mục và Biểu mẫu Chứng từ Kế toán trong Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam sẽ chia sẻ đến bạn đọc: Mẫu Bảng thanh toán tiền thuê ngoài mới nhất và Cách lập. Tải mẫu Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ  

1. Mục đích mẫu Bảng thanh toán tiền thuê ngoài

Mục đích của mẫu Bảng thanh toán tiền thuê ngoài:  là chứng từ kế toán nhằm xác nhận số tiền đã thanh toán cho người thuê để thực hiện những công việc không lập được hợp đồng như: Thuê lao động bốc vác, thuê vận chuyển thiết bị, thuê làm khoán một công việc nào đó... Chứng từ được dùng để thanh toán cho lao động thuê ngoài.

2. Mẫu Bảng thanh toán tiền thuê ngoài 

Tải Mẫu Bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo Thông tư 200: TẠI ĐÂY.

Đơn vị:...................

Mẫu số 07 - LĐTL

Bộ phận:................

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

                 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG THANH TOÁN TIỀN THUÊ NGOÀI

(Dùng cho thuê nhân công, thuê khoán việc)

Số:.......................

Họ và tên người thuê:........................................................................................

Bộ phận (hoặc địa chỉ):.....................................................................................

Đã thuê những công việc sau để: ........................... tại địa điểm........................ từ ngày.../.../... đến ngày.../.../....

STT

Họ và tên

người được thuê

Địa chỉ

hoặc số CMT

Nội dung hoặc tên công việc thuê

Số công hoặc khối lượng công việc

 đã làm

Đơn giá thanh toán

Thành tiền

Tiền thuế khấu trừ

Số tiền còn lại được nhận

Ký nhận

A

B

C

D

1

2

3

4

5 = 3- 4

E

Cộng

Đề nghị............... cho thanh toán số tiền:....................................................................

Số tiền (Viết bằng chữ):..............................................................................................

(Kèm theo ... chứng từ kế toán khác)

Ngày ... tháng ... năm ...

Người đề nghị thanh toán

Kế toán trưởng

Người duyệt

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

 

3. Cách lập mẫu Bảng thanh toán tiền thuê ngoài

Chứng từ này do người thuê lao động lập.

Ghi họ và tên người thuê thuộc bộ phận (Phòng, ban,...).

          Ghi rõ nội dung, địa điểm và thời gian thuê.

          Cột A, B, C: Ghi số thứ tự, họ tên, địa chỉ hoặc số chứng minh thư của người được thuê.

          Cột D: Ghi rõ nội dung hoặc tên công việc thuê.

          Cột 1: Ghi số công lao động hoặc khối lượng công việc đã làm.

          Cột 2: Ghi đơn giá phải thanh toán cho 1 công lao động hoặc 1 đơn vị khối lượng công việc. Trường hợp thuê khoán gọn công việc thì cột này để trống.

          Cột 3: Ghi số tiền phải thanh toán.

          Cột 4: Tiền thuế khấu trừ phải nộp nếu người được thuê có mức thu nhập ở diện phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo qui định của Luật thuế (nếu có).

          Cột 5: Số tiền còn lại được nhận của người được thuê sau khi đã khấu trừ thuế. (Cột 5 = cột 3 - cột 4)

          Cột E: Người được thuê ký nhận khi nhận tiền.

 

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam đã chia sẻ đến bạn đọc: Mẫu Bảng thanh toán tiền thuê ngoài mới nhất và Cách lập

Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính - Dịch vụ Kế toán
Bài viết liên quan
Bài nổi bật
Bài viết gần đây
Tổng hợp văn bản pháp luật

0945 589 666

Chat Zalo