Hotline: 0945 589 666

Mẫu Bảng kê trích nộp các khoản theo lương mới nhất và Cách lập

(5/5) - 66 bình chọn.
30/11/2021 74

 

Mẫu Bảng kê trích nộp các khoản theo lương  được quy định tại Danh mục và Biểu mẫu Chứng từ Kế toán trong Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam sẽ chia sẻ đến bạn đọc: Mẫu Bảng kê trích nộp các khoản theo lương mới nhất và Cách lập. Tải mẫu Bảng kê trích nộp các khoản theo lương

1. Mục đích mẫu Bảng kê trích nộp các khoản theo lương

Mục đích của mẫu Bảng kê trích nộp các khoản theo lương: là dùng để xác định số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn mà đơn vị và người lao động phải nộp trong tháng (hoặc quý) cho cơ quan bảo hiểm xã hội và công đoàn. Chứng từ này là cơ sở để ghi sổ kế toán về các khoản trích nộp theo lương.

2. Mẫu Bảng kê trích nộp các khoản theo lương

Tải Mẫu Bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo Thông tư 200: TẠI ĐÂY

Đơn vị:...................

Mẫu số 10 - LĐTL

Bộ phận:................

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

                Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ TRÍCH NỘP CÁC KHOẢN THEO LƯƠNG

Tháng.... năm...

Đơn vị tính:.........

STT

Số tháng trích BHXH, BHYT, BHTN,

KPCĐ

Tổng quỹ lương trích BHXH, BHYT, BHTN,  KPCĐ

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Kinh phí công đoàn

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Số phải nộp công đoàn cấp trên

Số được để lại chi tại đơn vị

Trích vào chi phí

Trừ vào

 lương

Trích vào chi phí

Trừ vào

 lương

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Cộng

                Ngày... tháng... năm ...

            Người lập bảng                                    Kế toán trưởng                                                                 Giám đốc

                           (Ký, họ tên)                                           (Ký, họ tên)                                                          (Ký, họ tên)

                           

3. Cách lập Bảng kê trích nộp các khoản theo lương

Góc trên bên trái ghi rõ tên đơn vị, bộ phận trích nộp các khoản theo lương.

- Cột A: Ghi số thứ tự.

- Cột B: Ghi số tháng trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, kinh phí công đoàn áp dụng trong trường hợp kê khai theo quý.

- Cột 1: Ghi tổng quỹ lương dùng làm cơ sở để trích lập BHXH, BHYT, BHTN, kinh phí công đoàn.

- Cột 2, 3, 4: Ghi tổng số tiền BHXH, BHYT, BHTN phải nộp và trong đó chia theo nguồn trích tính vào chi phí và tính trừ vào lương của người lao động.

- Cột 5, 6, 7: Ghi tổng số tiền kinh phí công đoàn phải nộp và chia theo nguồn trích tính vào chi phí và tính trừ vào lương của người lao động.

- Cột 8: Ghi số kinh phí công đoàn đơn vị phải nộp cấp trên.

- Cột 9: Ghi số kinh phí công đoàn đơn vị được để lại chi tại đơn vị.

Bảng kê được lập thành 2 bản. Bảng kê trích nộp theo lương sau khi lập xong phải có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của người lập, kế toán trưởng, giám đốc.

 

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam đã chia sẻ đến bạn đọc: Mẫu Bảng kê trích nộp các khoản theo lương mới nhất và Cách lập.

Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính - Dịch vụ Kế toán
Bài viết liên quan
Bài nổi bật
Bài viết gần đây
Tổng hợp văn bản pháp luật

0945 589 666

Chat Zalo