Hotline: 0886856666

Bản tin Thuế VietLand - Tháng 9 năm 2022

(5/5) - 66 bình chọn.
13/10/2022 742

Bản tin Thuế VietLand - Tháng 9 năm 2022

Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt - Chi nhánh Thành Nam trân trọng giới thiệu: Bản tin thuế Tháng 09/2022 - Cập nhật các thông tư, văn bản thuế được ban hành trong tháng.

  • Xem bản full PDF Bản tin Thuế VietLand Tháng 09 năm 2022: TẠI ĐÂY
  • Xem thêm Bản tin Thuế VietLand Tháng 08 năm 2022: TẠI ĐÂY
  • Xem thêm Bản tin Thuế VietLand Tháng 07 năm 2022: TẠI ĐÂY

Nội dung bài viết [Ẩn]

Bản tin thuế Tháng 09/2022

I. Các chính sách và Quản lý Thuế

1. Sửa đổi, bổ sung danh mục mã định danh các đơn vị thuộc Bộ Tài chính phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương

Đóng mã định danh của đơn vị cấp 2, Đổi tên đơn vị có mã định danh cấp 3. Ngoài ra, cấp mới mã định danh các đơn vị cấp 4, Đóng mã định danh các đơn vị cấp 4.

(Quyết định 1900/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày 15/09/2022)

2. Hướng dẫn một số điều của Nghị định 148/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn Nhà nước và chênh lệch vôn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp

Ngày 16/9/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 57/2022/TT-BTC về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 148/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn Nhà nước và chênh lệch vôn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp.

(Thông tư 57/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 31/10/2022)

3. Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

Việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Theo nội dung văn bản số 119/CV-DA thì pháp luật áp dụng cho hợp đồng là Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 25/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

(Công văn số 4387/BXD-KTXD có hiệu lực từ ngày 29/09/2022)

4. Giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ

Trường hợp phát sinh loại ô tô, xe máy mới mà tại thời điểm nộp tờ khai lệ phí trước bạ chưa có trong Bảng giá thì cơ quan thuế căn cứ vào cơ sở dữ liệu quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP để quyết định giá tính lệ phí trước bạ của từng loại ô tô, xe máy mới phát sinh.

Trường hợp phát sinh loại ô tô, xe máy mới chưa có trong Bảng giá tính lệ phí trước bạ hoặc ô tô, xe máy có trong Bảng giá tính lệ phí trước bạ mà giá chuyển nhượng ô tô, xe máy trên thị trường tăng hoặc giảm từ 5% trở lên so với giá tại Bảng giá tính lệ phí trước bạ thì Cục Thuế tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính trước ngày mùng 5 của tháng cuối quý.

(Công văn số 3384/TCT-CS có hiệu lực từ ngày 14/09/2022)

5. Chính sách thuế đối với dự án ODA không hoàn lại

Chính sách thuế đối với Nhà thầu chính nhập khẩu hàng hóa trong quá trình thực hiện hợp đồng ký với Chủ dự án ODA viện trợ không hoàn lại thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 181/2013/TT-BTC ngày 03/12/2013 của Bộ Tài chính.

(Công văn số 43993/CTHN-TTHT có hiệu lực từ ngày 08/09/2022)

6. Xem xét giảm thời gian hoàn thành việc nộp tiền thuế

Việc thực hiện hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất và tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê trong vòng 90 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo thu, đã được thực hiện ổn định từ khi bắt đầu thực hiện Luật Đất đai năm 2013 đến nay.

(Công văn số 8975/BTC-TCT có hiệu lực từ ngày 08/09/2022)

II. Thuế Giá trị gia tăng

1. Giá tính thuế GTGT đối với hàng cho, biếu, tặng

Giá tính thuế đối với hàng hóa, dịch vụ cho, biếu, tặng Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính.

(Công văn số 47499/CTHN-TTHT của Cục thuế TP Hà Nội có hiệu lực từ ngày 29/09/2022)

2. Thời điểm lập hóa đơn, kê khai thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt

Thời điểm lập hóa đơn là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền theo quy định tại điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

(Công văn số 46548/CTHN-TTHT của Cục thuế TP Hà Nội có hiệu lực từ ngày 22/09/2022)

3. Thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động môi giới hưởng hoa hồng

Dịch vụ môi giới được thực hiện và tiêu dùng trong khu chế xuất (dịch vụ xuất khẩu), Công ty thực hiện lập hóa đơn GTGT với thuế suất thuế GTGT là 0% nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính và không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính.

Công ty cung cấp dịch vụ môi giới cho khách hàng là các Công ty nội địa, Công ty nước ngoài được thực hiện và tiêu dùng tại Việt Nam, Công ty lập hóa đơn GTGT với thuế suất thuế GTGT là 10% theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

(Công văn số 46742/CTHN-TTHT có hiệu lực từ ngày 23/09/2022)

4. Xác định giá tính thuế GTGT đối với chuyển nhượng bất động sản

Trường hợp Công ty nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân thì giá tính thuế GTGT là giá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá đất được trừ để tính thuế GTGT. Giá đất được trừ để tính thuế GTGT thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định 209/2013/NĐ-CP , điểm a.4 khoản 10 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC .

(Công văn số 43725/CTHN-TTHT có hiệu lực từ ngày 06/09/2022)

III. Hóa đơn điện tử

1. Quy định về thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế

Ngày 21/09/2022, Tổng Cục Thuế đã ra Quyết định số 1510/QĐ-TCT về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 07/10/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành quy định về thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế.

(Quyết định số 1510/QĐ-TCT có hiệu lực từ ngày 21/09/2022)

2. Kê khai thuế GTGT đối với hóa đơn điện tử có ngày lập khác ngày ký

Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có thời điểm ký số trên hóa đơn khác thời điểm lập hóa đơn thì thời điểm khai thuế là thời điểm lập hóa đơn theo hướng dẫn tại Khoản 9 Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

(Công văn số 47147/CTHN-TTHT có hiệu lực từ ngày 27/09/2022)

3. Hướng dẫn về việc xuất hóa đơn chiết khấu thương mại cuối kỳ cho khách hàng

Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh theo quy định tại Khoản 22 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

(Công văn số 45084/CTHN-TTHT có hiệu lực từ ngày 13/09/2022)

4. Lập hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh

Trường hợp phía Nhà thầu của Công ty đang tạm ngưng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế cần có hóa đơn giao cho khách hàng để thực hiện các hợp đồng đã ký trước ngày cơ quan thuế thông báo tạm ngừng kinh doanh thuộc trường hợp được cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh thì phía Nhà thầu gửi đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo Mẫu số 06/ĐN-PSĐT Phụ lục IA kèm theo Nghị định này đến cơ quan thuế và truy cập vào hệ thống lập hóa đơn điện tử của cơ quan thuế để lập hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 13 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

(Công văn số 46904/CTHN-TTHT có hiệu lực từ ngày 26/09/2022)

IV. Hải quan

1. Xử lý tài sản thanh lý của DNCX

Ngày 29/09/2022, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 4067/TCHQ-TXNK về việc Thanh lý hàng hóa của DNCX.

(Công văn số 4067/TCHQ-TXNK có hiệu lực từ ngày 29/09/2022)

2. Giám sát hàng hóa không chịu thuế của DNCX qua hệ thống camera

Quyết định số 247/QĐ-TCHQ ngày 02/03/2022 của Tổng cục Hải quan đã quy định cụ thể công tác giám sát hải quan đối với DNCX thông qua hệ thống camera.

Đối với việc quản lý, giám sát kho thuê ngoài của DNCX: Thực hiện theo quy định tại Điều 80 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

(Công văn số 3877/TCHQ-GSQL có hiệu lực từ ngày 20 /09/2022)

 

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam đã chia sẻ đến bạn đọc: Bản tin thuế Tháng 09/2022 - Cập nhật các thông tư, văn bản thuế được ban hành trong tháng.

Mọi đóng góp vui lòng liên hệ thông qua email: thanhnam.vietland@gmail.com

 

Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính - Dịch vụ Kế toán
Bài viết liên quan
Bài nổi bật
Bài viết gần đây
Tổng hợp văn bản pháp luật

0886856666

Chat Zalo