Hotline: 0945 589 666
Quy định về Đăng ký sửa đổi Chế độ kế toán theo Thông tư 200

Doanh nghiệp căn cứ vào hệ thống tài khoản kế toán của Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư này để vận dụng và chi tiết hoá hệ thống tài khoản kế toán phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh, yêu cầu quản lý của từng ngành và từng đơn vị, nhưng phải phù hợp với nội dung, kết cấu và phương pháp hạch toán của các tài khoản tổng hợp tương ứng.

Xem thêm
Chế độ kế toán áp dụng đối với nhà thầu nước ngoài theo Thông tư 200

Nhà thầu nước ngoài có cơ sở thường trú hoặc cư trú tại Việt Nam mà cơ sở thường trú hoặc cư trú không phải là đơn vị độc lập có tư cách pháp nhân thực hiện Chế độ kế toán tại Việt Nam theo quy định như sau:

Xem thêm
Bảng cân đối kế toán năm của doanh nghiệp hoạt động liên tục

Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục

Xem thêm
Bảng cân đối kế toán năm của doanh nghiệp hoạt động liên tục

Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục

Xem thêm
Quy định về Điều khoản Hồi tố theo Thông tư 200

Các doanh nghiệp là chủ đầu tư bất động sản (kể cả trường hợp tự thi công bất động sản) đã ghi nhận doanh thu đối với số tiền thu trước của khách hàng theo tiến độ, nếu công trình chưa hoàn thành trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thì phải sửa chữa sai sót do đã ghi nhận doanh thu và hồi tố Báo cáo tài chính theo quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam “Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót”.

Xem thêm
Chuyển đổi số dư trên sổ kế toán theo Thông tư 200

Doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số dư các tài khoản theo quy định về Chuyển đổi số dư trên Sổ kế toán theo Thông tư 200

Xem thêm
Các Quy định về Sổ Kế toán và Hình thức Kế toán theo Thông tư 200

Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh theo nội dung kinh tế và theo trình tự thời gian có liên quan đến doanh nghiệp.

Xem thêm
Các Quy định về Chứng từ Kế toán theo Thông tư 200

Chứng từ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp phải thực hiện theo đúng quy định của Luật Kế toán, Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung.

Xem thêm
Phương pháp lập và trình bày Thuyết minh BCTC (Mẫu số B09 - DN) theo Thông tư 200

Khi lập Báo cáo tài chính năm, doanh nghiệp phải lập Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo đúng quy định của Chuẩn mực kế toán “Trình bày Báo cáo tài chính” và hướng dẫn tại Chế độ Báo cáo tài chính này.

Xem thêm
Hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03 – DN) theo Thông tư 200

Việc lập và trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ hàng năm và các kỳ kế toán giữa niên độ phải tuân thủ các quy định của Chuẩn mực kế toán “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ” và Chuẩn mực kế toán “Báo cáo tài chính giữa niên độ”. Phương pháp lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được hướng dẫn cho các giao dịch phổ biến nhất, doanh nghiệp căn cứ bản chất từng giao dịch để trình bày các luồng tiền một cách phù hợp nếu chưa có hướng dẫn cụ thể trong Thông tư này.

Xem thêm
Hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02-DN) theo Thông tư 200

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm kết quả từ hoạt động kinh doanh chính và kết quả từ các hoạt động tài chính và hoạt động khác của doanh nghiệp.

Xem thêm

0945 589 666

Chat Zalo
DMCA.com Protection Status