Hotline: 0945 589 666

Thông báo số 360/TB-VPCP Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế GTGT, TTĐB, TNCN, TNDN

20/08/2021 41
Download
Thông báo số 360/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp về nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế Giá trị gia tăng, Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt, Luật thuế Thu nhập Doanh nghiệp, luật thuế Thu nhập cá nhân và luật thuế Tài nguyên.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 360/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2017

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI CUỘC HỌP VỀ NỘI DUNG DỰ KIẾN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT, LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP, LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ LUẬT THUẾ TÀI NGUYÊN

Ngày 08 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp về nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Thuế tài nguyên (dự án Luật). Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các bộ, cơ quan: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Tư pháp; Tài nguyên và Môi trường; Công Thương và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Tài chính báo cáo, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kết luận như sau:

1. Về mục đích, quan điểm xây dựng dự án Luật

Bộ Tài chính rà soát, bổ sung về mục đích, quan điểm xây dựng dự án Luật, trong đó tập trung vào các nội dung sau:

- Đáp ứng, tương thích với các Luật mới được Quốc hội ban hành như Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Đầu tư...;

- Định hướng sản xuất và tiêu dùng, qua đó thực hiện mục tiêu cơ cấu lại tổng thể nền kinh tế;

- Đúng bản chất của sắc thuế, nhất quán, rõ ràng, công khai, minh bạch, dễ thực hiện, giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế và tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Phù hợp mục tiêu hội nhập kinh tế quốc tế và xu hướng phát triển;

- Đảm bảo nguồn thu, nuôi dưỡng nguồn thu, đặc biệt trong bối cảnh các khoản thu từ hoạt động xuất nhập khẩu giảm do thực hiện các cam kết quốc tế;

- Đảm bảo động viên ngân sách, chống xói mòn cơ sở thuế.

2. Về nội dung các chính sách trong dự án Luật

a) Về thuế giá trị gia tăng: Cơ bản đồng ý với các nội dung đề xuất của Bộ Tài chính, tuy nhiên đề nghị xem lại quy định không phải kê khai nộp thuế đối với mặt hàng nông sản ở khâu thương mại xem có thất thu thuế không? Rà soát kỹ thêm nhóm hàng hóa dịch vụ nào cần nâng lên 11-12% hoặc chuyển từ không chịu thuế giá trị gia tăng sang chịu thuế giá trị gia tăng.

b) Về thuế tiêu thụ đặc biệt: Cơ bản đồng ý với các nội dung đề xuất của Bộ Tài chính, riêng về giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống cần cân nhắc nghiên cứu ý kiến của Bộ Công Thương.

c) Về thuế thu nhập doanh nghiệp: Cơ bản đồng ý với các nội dung đề xuất của Bộ Tài chính; cần rà soát, nghiên cứu các quy định hiện hành gắn với các nội dung sau:

- Quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa mới được Quốc hội ban hành;

- Quy định bù trừ thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản với trường hợp lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh, khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, cần nghiên cứu để đảm bảo minh bạch, không ảnh hưởng tới thu ngân sách của địa phương. Đối với trường hợp doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước, đa số bất động sản thuộc sở hữu nhà nước, Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ xem việc bù trừ có làm mất tài sản của nhà nước không?;

- Phân bổ thuế thu nhập doanh nghiệp phù hợp với bản chất theo hướng tập trung;

- Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp gắn với thực tiễn và lĩnh vực ưu tiên.

d) Về thuế thu nhập cá nhân: Đồng ý với các nội dung đề xuất của Bộ Tài chính.

đ) Về thuế tài nguyên: Cơ bản đồng ý với đề xuất của Bộ Tài chính; cần nghiên cứu tiếp thu ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương.

3. Về hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật trình Chính phủ

- Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án Luật, lấy ý kiến Bộ ngành, doanh nghiệp, người dân theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Bộ Tư pháp rút ngắn thời gian thẩm định dự án Luật để Bộ Tài chính kịp trình Chính phủ trong tháng 9 năm 2017.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: TC, TP, CT, KHĐT, TNMT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; các Vụ: KTTH, NN, CN, TH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, PL (3), S.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 


Bài viết liên quan

0945 589 666

Chat Zalo
DMCA.com Protection Status