Hotline: 0945 589 666

Thông báo số 170/TB-VPCP truy thu thuế Tiêu thụ đặc biệt

20/08/2021 29
Download
Thông báo số 170/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về xử lý truy thu thuế Tiêu thụ đặc biệt tại Tổng Công ty Cổ phần bia - rượu - nước giải khát Sài Gòn và Tổng Công ty Cổ phần bia - rượu - nước giải khát Hà Nội.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 170/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2018

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VƯƠNG ĐÌNH HUỆ VỀ XỬ LÝ TRUY THU THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN VÀ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI.

Ngày 02 tháng 5 năm 2018, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp về xử lý truy thu thuế tiêu thụ đặc biệt tại Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) và Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco). Dự họp có đại diện Lãnh đạo: Kiểm toán nhà nước; các Bộ: Công Thương, Tài chính, Tư pháp; Thanh tra Chính phủ và Văn phòng Chính phủ; Sabeco và Habeco. Sau khi nghe Bộ Tài chính báo cáo; ý kiến của các cơ quan, đơn vị dự họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kết luận như sau:

1. Kiểm toán nhà nước rà soát toàn bộ nội dung kết luận về việc: Sabeco, Habeco nộp bổ sung thuế tiêu thụ đặc biệt, nộp tiền phạt chậm nộp và nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, nộp khoản lợi nhuận chưa phân phối từ năm 2016 trở về trước tại Sabeco; quyền, trách nhiệm của các cổ đông tại Sabeco, Habeco khi thực hiện kết luận của Kiểm toán nhà nước theo luật định. Trên cơ sở đó, có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan và doanh nghiệp thực hiện theo quy định.

2. Các Bộ: Tài chính, Tư pháp và Thanh tra Chính phủ khẩn trương có ý kiến bằng văn bản về các nội dung liên quan đến kết luận nêu trên của Kiểm toán nhà nước gửi Bộ Công Thương chủ trì, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 5 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Tư pháp;
- Kiểm toán nhà nước;
- Thanh tra Chính phủ;
- Sabeco, Habeco;
- VPCP: BTCN, PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, các Vụ: TH, CN, ĐMDN, PL,V.I, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 


Bài viết liên quan

0945 589 666

Chat Zalo
DMCA.com Protection Status