Hotline: 0945 589 666

Quyết định số 9758/QĐ-BCT về việc thu hồi GCN mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng có thuế TTĐB

20/08/2021 36
Download
Quyết định số 9758/QĐ-BCT về việc thu hồi giấy chứng nhận mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng có thuế Tiêu thụ đặc biệt của Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Móng Cái.

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9758/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN MÃ SỐ KINH DOANH TẠM NHẬP TÁI XUẤT HÀNG CÓ THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MÓNG CÁI

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BCT ngày 18 tháng 02 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh;

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Móng Cái tại công văn số 05/TMMC ngày 15 tháng 10 năm 2013 về việc hoàn trả Giấy chứng nhận mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng có thuế tiêu thụ đặc biệt;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi Giấy chứng nhận mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng có thuế tiêu thụ đặc biệt số 07/BCT-XNK(MS-TTĐB) ngày 13 tháng 8 năm 2013 Bộ Công Thương đã cấp cho Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Móng Cái. Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Móng Cái có trách nhiệm gửi lại Bộ Công Thương bản chính Giấy chứng nhận mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa thực phẩm đông lạnh số 07/BCT-XNK(MS-TTĐB) đã được cấp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Công Thương, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Móng Cái chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Tổng cục Hải quan;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ninh;
- Lưu: VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 


Bài viết liên quan

0945 589 666

Chat Zalo
DMCA.com Protection Status