Hotline: 0945 589 666

Quyết định số 2153/QĐ-BTC miễn thuế hàng quà biếu, tặng mang mục đích từ thiện

23/08/2021 23
Download
Quyết định miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế Giá trị gia tăng và thuế Tiêu thụ đặc biệt hàng quà biếu, tặng mang mục đích từ thiện.

BỘ TÀI CHÍNH  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2153/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU, KHÔNG THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT HÀNG QUÀ BIẾU, TẶNG MANG MỤC ĐÍCH TỪ THIỆN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008; Căn cứ Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008 và các văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật này;
Căn cứ Tờ trình số 25/TTr-LĐTBXH ngày 13/5/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xin phép nhập khẩu miễn thuế xe ô tô chuyên dụng phục vụ người khuyết tật;
Căn cứ quyết định số 1063/QĐ-BLĐTBXH ngày 17/8/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tiếp nhận xe ô tô do Quỹ Nippon Foundation tặng Trung tâm sống độc lập của người khuyết tật Hà Nội để phục vụ các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật;
Xét đề nghị của Hội người khuyết tật thành phố Hà Nội tại công văn số 116/HNKT-CV ngày 29/7/2009 về việc đề nghị xin miễn thuế hàng quà tặng của Quỹ Nippon Foundation (Nhật Bản);
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt một xe ô tô Nissan Urvan Ambulance chuyên dụng có gắn máy nâng xe lăn cho người khuyết tật, mới 100%, tay lái thuận, sản xuất tại Nhật Bản do Quỹ Nippon Foundation (Nhật Bản) tặng Trung tâm sống độc lập của người khuyết tật Hà Nội – Hội người khuyết tật thành phố Hà Nội thuộc tờ khai hàng hóa nhập khẩu số 539/NCQ-PMD ngày 16/7/2009 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực III – Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Tổng số thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt được miễn và không thu là: 1.464.498.636 đồng (Một tỷ, bốn trăm sáu mươi tư triệu, bốn trăm chín mươi tám nghìn, sáu trăm ba mươi sáu đồng).

Trong đó:

+ Thuế nhập khẩu được miễn là: 645.787.684 đồng;

+ Thuế giá trị gia tăng không thu là: 106.788.385 đồng;

+ Thuế tiêu thụ đặc biệt không thu là: 711.922.567 đồng.

Điều 2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chỉ đạo Hội người khuyết tật thành phố Hà Nội hạch toán tăng phần tài sản Ngân sách Nhà nước cấp phát cho Hội, quản lý và sử dụng lô hàng nêu trên theo đúng mục đích đã được xét miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, không được nhượng bán. Nếu sử dụng sai mục đích được xét miễn thuế, không thu thuế hoặc nhượng bán sẽ bị truy thu số thuế nhập khẩu được miễn, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt không thu và bị xử phạt theo quy định hiện hành.

Điều 3. Cục Hải quan TP. Hải Phòng có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực III kiểm tra, đối chiếu với bộ hồ sơ gốc lưu tại đơn vị, xác định tất cả các nội dung, tài liệu liên quan đều phù hợp, đầy đủ và chính xác thì tiến hành làm thủ tục thanh khoản thuế cho doanh nghiệp, ghi rõ trong tờ khai gốc lưu tại đơn vị và tờ khai gốc của người khai hải quan “hàng được xét miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt theo Quyết định số … ngày … tháng … năm ...của Bộ trưởng Bộ Tài chính”.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội người khuyết tật thành phố Hà Nội (P. 1506 Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội), Trung tâm sống độc lập của người khuyết tật Hà Nội (Số 42 Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội), Cục Hải quan TP. Hải Phòng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục HQ TP. Hải Phòng;
- Chi cục HQ cửa khẩu cảng Hải Phòng KVIIIl;
- Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 


Bài viết liên quan

0945 589 666

Chat Zalo
DMCA.com Protection Status